Sökning: "film juridik"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden film juridik.

 1. 1. TV-seriers påverkan på destinationsimage: : En fallstudie om Peaky Blinders och Birmingham

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism; Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Christopher Hoffman; Gustav Grönskog; [2020]
  Nyckelord :Film-induced tourism; film tourism; destination image; cognitive image; affective image; conative image; Film-inducerad turism; filmturism; destinationsimage; kognitiv image; affektiv image; konativ image;

  Sammanfattning : Film-induced tourism, or film tourism, is in a simplified sense the phenomenon that occurs when a person visits a place selected by inspiration from a film/TV series. A prerequisite for film tourism is that within a film/TV series, features appear that inspires the viewer to visit either recording locations or other places associated with the film/TV series. LÄS MER

 2. 2. Att se på film i domstol - Juridik och film som tvärvetenskap med fokus på bevisprövningen i brottmål

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Karl Emil Ekdahl; [2014]
  Nyckelord :allmän rättslära en. jurisprudence ; arbetsrätt en. labour law ; associationsrätt; avtalsrätt; bankrätt en. banking law ; boenderätt; civilrätt en. private law ; EU-rätt en. EU law ; familjerätt; fastighetsrätt; finansrätt en. fiscal law ; folkrätt en. public international law ; företagsekonomi; förmögenhetsrätt; försäkringsrätt; förvaltningsrätt en. administrative law ; immaterialrätt; internationell privaträtt en. private international law ; IT-rätt; komparativ rätt en. comparative law ; konkurrensrätt en. civil and criminal procedure ; rättsekonomi en law and economics ; rättshistoria en. legal history ; rättssociologi; rättsvetenskap en. law ; sakrätt; sjörätt; skadeståndsrätt; skatterätt; socialrätt en. social and welfare law ; statsrätt; straffrätt en. criminal law ; transporträtt; utrikeshandelsrätt; film; filmvetenskap; filmbevis; juridik-och-film; tvärvetenskap; bevisprövning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Först och främst är det här en uppsats om det tvärvetenskapliga studieområdet juridik-och-film, och uppsatsen syftar till att visa varför detta område är relevant och intressant för såväl jurister som filmvetare och en intresserad allmänhet. Filmens samhälleliga roll under de senaste 100 åren kan knappast underskattas, och detta unika medium blir ständigt mer frekvent förekommande i den svenska brottmålsprocessen. LÄS MER

 3. 3. The representation of gender roles in the media : an analysis of gender discourse in Sex and the City movies

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik; Högskolan Väst/Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik

  Författare :Therese Ottosson; Xin Cheng; [2012]
  Nyckelord :Discourse Analysis; Representation; Gender Roles; Film and Media; Sex and the City;

  Sammanfattning : Media is a big part of people’s everyday lives. It influences both how we see ourselves and the world to some extent. There are many different types of media, for example: television shows, movies, the radio, news papers, advertisements which are placed in random places and the internet. LÄS MER

 4. 4.  Patriarkal populärkultur? : En radikalfeministisk filmgranskning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Myra Telilä; Malin Söderlindh; [2010]
  Nyckelord :gender power structure; patriarchy; popular culture; radical feminism; film analysis; könsmaktordning; patriarkat; populärkultur; radikalfeminism; filmanalys;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande uppsats var att granska populärkultur för att undersöka om könsmakt-ordningen återspeglas inom den kulturgenren eller ej. Frågeställningen var: Präglas populär-kulturens innehåll och uttryck av könsmaktordningens ojämställda förhållanden? Om så är fallet, på vilka sätt? I uppsatsen avgränsades populärkultur till att gälla amerikanska filmer under år 2009. LÄS MER

 5. 5. Svårigheter med Infosocdirektivet

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Per Edstam; [2002]
  Nyckelord :Law; infosocdirektiv; 2001 29 EG; immaterialrätt; upphovsrätt; it-rätt; internet; mp3; nätverksöverföringar; dmca; sdmi; riaa; piratkopiering; wipo; fildelning; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK;

  Sammanfattning : Upphovsrätten står inför kraftigt förändrade villkor till följd av den tekniska utveckling vilken möjliggjort enkel duplicering av många upphovsrättsligt skyddade verk. Fildelning via Internet ökar kraftigt och rättighetsinnehavare ser hur deras ensamrätter missbrukas. LÄS MER