Sökning: "filmteori."

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade ordet filmteori..

 1. 1. Den skickliga expertisen och den plikttrogna husmodern : En kvalitativ undersökning av mannen och kvinnan i Husmors Filmer ifrån 1953 - 1975

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Hampus Götesson; [2021]
  Nyckelord :Husmoder; husmödrar; husmorsfilmer; husmorsfilm; spelfilm; folkhemmet; folkhem; filmanalys; genusanalys; genusgeografi; maskulinitetsteori; Hirdman; Connell; rörelsemönster; könsmönster; kvinnohistoria; genuspresentation; genusfilm; filmteori;

  Sammanfattning : Uppsatsen fokuserar sig på framställandet av mannen och kvinnan i Husmors Filmer under 1953 – 1975. Husmors Filmerna riktade sig till husmodern i hemmet och koncentrerade sig dels på hemmets faktorer så som matkultur, inredning och bohag, men även dels på olika hushållstekniker som städning och matlagning där husmodern ständigt var i fokus. LÄS MER

 2. 2. Jo och Amy som feministiska karaktärer : En jämförande karaktärsanalys av Jo och Amy i Greta Gerwigs film Little Women (2019).

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Lisa Ehn; [2021]
  Nyckelord :Little Women; adaption; karaktär; feminism; Greta Gerwig;

  Sammanfattning : Uppsatsen önskade undersöka karaktärerna Jo och Amy samt deras relation i Greta Gerwigs film Little Women (2019) ur ett feministiskt perspektiv. Detta gjordes genom att jämföra gestaltningen av dem i Gillian Armstrongs filmadaption av Little Women från 1994 och genom att utgå från Jens Eders karaktärsklocka och feministisk filmteori. LÄS MER

 3. 3. Film för konstens skull : kvantitativ och kvalitativ undersökning i Svenska Filminstitutets filmhandledningar i förhållande till svenskämnets filmkunskap

  Master-uppsats, Lunds universitet/Utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Svenska

  Författare :Johan Malmgren; [2021]
  Nyckelord :didaktisk teori; filmteori; vidgat textbegrepp; multimodalitet; literacy; filmhandledningar; Svenska filminstitutet; filmdidaktik; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Denna studie avser studera de prioriteringar Svenska Filminstitutet framlägger i sitt handledningsmaterial för lärare och vad det betyder för filmens roll i svenskämnet och synen på film i skolan i helhet. Detta görs via två metoder där den första studerar ett stort urval av studiematerial och den andra gör närläsning på ett mindre urval. LÄS MER

 4. 4. Ryssen kommer - Hur västerländsk rysskräck visualiseras och reproduceras i HBO-serien Chernobyl

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Anna Stohr; [2020]
  Nyckelord :representation; Den Andre; othering; Stuart Hall; HBO; Tjernobyl; rysskräck; Hollywood; The Other; Chernobyl; russophobia;

  Sammanfattning : En kvalitativ studie av HBO-serien Chernobyl från 2019 och hur denna upprätthåller en i västerländsk media producerad för underhållning ofta förekommande stereotyp porträttering av Sovjetunionen och dess invånare. Studiens teoretiska utgångspunkt är centrerad kring filmteori och representationsteori och undersöker huruvida man genom othering i västerländska produktioner upprätthåller en bild av de forna sovjetiska länderna och dess invånare baserad på den uppfattning som lades till grund för i filmer producerade under kalla kriget. LÄS MER

 5. 5. "That is fucked up, Daisy!" : Om gestaltningen av kvinnliga karaktärer med psykisk ohälsa inom den kommersiella filmen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Sara Andersson; [2020]
  Nyckelord :Filmvetenskap; feministisk filmteori; psykisk ohälsa; Min lilla syster ; Girl; Interrupted ;

  Sammanfattning : Genom en närläsning av filmerna Girl, Interrupted (James Mangold, 1999) och Min lilla syster (Sanna Lenken, 2015) söker denna uppsats att undersöka porträtteringen av kvinnliga karaktärer med psykisk ohälsa inom den kommersiella filmen. Huvudfokuset i uppsatsens undersökning är framförallt hur karaktärernas psykiska ohälsa framställs i enlighet med deras konformerande eller avvikande från acceptabel femininitet. LÄS MER