Sökning: "filosofi metafysik"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden filosofi metafysik.

 1. 1. Negationens fenomenologik : En komparativ och syntetisk analys av den sinnliga visshetens dialektik samt av varat och intets dialektik

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Filosofi

  Författare :Frank Rissanen; [2021]
  Nyckelord :Hegel; Andens fenomenologi; Logikens vetenskap; Negation;

  Sammanfattning : Contemporary readings of Hegelian philosophy tend to overemphasize the Phenomenology ofSpirit and especially as it pertains to the master and slave dialectic. These analyzes are certainlyvalid, but the danger of confining oneself to this work alone is that its deep connections tothe Science of Logic might be neglected (I’ve had the opportunity to use Sven-Olov Wallenstein'sSwedish translation of the Science of Logic, which at the time of writing has not yet beenpublished). LÄS MER

 2. 2. The grounding-causation disanalogy: a critical look at causation as a guide to grounding

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Thilde Wolf; [2020-11-06]
  Nyckelord :Grounding; Causation; Structural equations; Fundamentality;

  Sammanfattning : De senaste åren har begreppet »grundande« väckt allt större intresse hos metafysiker.Grundande är tänkt att vara en separat typ av metafysisk bestämning. Γ sägs grunda γ när γ existerar eller är på ett visst sätt »i kraft av« eller »på grund av« Γ. LÄS MER

 3. 3. On how we acquire knowledge of first principles (archai) in Aristotle : A defense of intuition (nous) understood as integral to induction (epagoge)

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för teoretisk filosofi

  Författare :Tim Collin Kuyvenhoven; [2020]
  Nyckelord :Aristotle; intutition; first philosophy; first prinicples; induction; epistemology; Nous; Episteme; Archai; epagoge; logos; hexis; Aristoteles; intution; första principer; induktion; kunskapsteori; Barnes; metafysik; om själen;

  Sammanfattning : In this essay I consider from various perspectives the question of whether, for Aristotle, intuition (nous) is part of the process of induction (epagoge) helping to reach the first principles (archai) or whether nous is rather a state of knowing first brought about through a successful induction alone. I have argued we should be careful of drawing conclusions about the nature of the involvement of nous in the grasping of first principles on the basis of APo alone. LÄS MER

 4. 4. Att möjliggöra tänkande om tänkande : En analys av hur tre läroböcker i filosofi för gymnasieskolan låter elever möta en traditionell filosofisk huvudgren utifrån ett filosofididaktiskt perspektiv på framställningarnas didaktiska design

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Emelie Wengse; [2019]
  Nyckelord :Didaktisk design; läroboksanalys; läromedelsstudier; ämnesdidaktik; filosofi; filosofididaktik.;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utifrån en metaanalys av tre läroböcker i filosofi för gymnasieskolan klargöra vilka möjligheter de ger för elever att släppas in i det filosofiska tänkandet. I fokus är läroböckernas kapitel om metafysik, en av filosofins traditionella huvudgrenar. LÄS MER

 5. 5. Reciprok egoism, skeptisk empirism och modern fysikalism : Titelförslag på några principer och diskurs kring dessas korrelation

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för kulturvetenskaper, KVA

  Författare :Jimmy Ulf Anti-Krister Bäcklund; [2013]
  Nyckelord :philosophy; ethics; metaphysics; physics; consciousness; cognition; evolution theory; ontology; epistemology; microexperientality; macroexperientality; game theory; physicalism; monism; determinism; filosofi; etik; metafysik; fysik; medvetande; kognition; evolutionsteori; ontologi; epistemologi; mikroexperientalitet; makroexperientalitet; spelteori; fysikalism; monism; determinism;

  Sammanfattning : Denna essä är en ontologisk och epistemologisk undersökning av bland annat etiska och medvetandefilosofiska implikationer av en konsekvent fysikalistisk hållning. I detta kontrasteras mot en transcendentalistisk hållning, som den av T. M. Scanlon, den skeptiska empirismen av David Hume, reciprokt baserade moraliska system (e. LÄS MER