Sökning: "filosofididaktik"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet filosofididaktik.

 1. 1. Att möjliggöra tänkande om tänkande : En analys av hur tre läroböcker i filosofi för gymnasieskolan låter elever möta en traditionell filosofisk huvudgren utifrån ett filosofididaktiskt perspektiv på framställningarnas didaktiska design

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Emelie Wengse; [2019]
  Nyckelord :Didaktisk design; läroboksanalys; läromedelsstudier; ämnesdidaktik; filosofi; filosofididaktik.;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utifrån en metaanalys av tre läroböcker i filosofi för gymnasieskolan klargöra vilka möjligheter de ger för elever att släppas in i det filosofiska tänkandet. I fokus är läroböckernas kapitel om metafysik, en av filosofins traditionella huvudgrenar. LÄS MER

 2. 2. Utbildning i demokratins syfte - implikationer och problematik för filosofiundervisning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Riitta Itäkylä; [2017-12-06]
  Nyckelord :demokrati; demokratimodell; utbildning; styrdokument; skolväsendet; John Dewey; filosofiundervisning; filosofilärare; neutralitet; ställningstagande; filosofididaktik;

  Sammanfattning : Skolans samhälleliga uppdrag och värdegrund beskrivs i såväl internationella som nationella styrdokument som intimt förknippade med demokrati och mänskliga rättigheter. Eftersom demokratin i sig är ett värdeladdat begrepp så är inte heller den demokratisyn som styrdokument implicit uttrycker neutral utan formuleras utifrån vissa maktpolitiska samt liberal-kommunitaristiska perspektiv på demokratin, samhället och utbildning. LÄS MER

 3. 3. Utförligt och nyanserat - en intervjustudie med gymnasielärare i filosofi om hur de uppfattar ämnesplanerna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Svante Lundeberg; [2015]
  Nyckelord :filosofididaktik; kunskapskrav; likvärdig bedömning; värdeord; ämnesplaner;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka i vilken utsträckning gymnasielärare i filosofi anser att de nya ämnesplanerna utgör ett stöd i deras undervisning och bedömning av elever och om de anser att ämnesplanerna möjliggör en likvärdig bedömning. För att undersöka detta genomfördes tre semistrukturerade intervjuer med gymnasielärare i filosofi. LÄS MER

 4. 4. Filosofi: en skola för frihet? : Om Unescos filosofiarbete och legitimitetsfrågan

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :B Eric Gustafsson; [2011]
  Nyckelord :Filosofi; ämnesdidaktik; filosofididaktik; UNESCO; legitimitetsfrågan;

  Sammanfattning : Detta arbete är en uppsats på avancerad nivå inom det utbildningsvetenskapliga fältet och undersöker hur skolämnet filosofi legitimeras utifrån Unesco:s filosofiarbete. Utgångspunkten är vad som kallas de didaktiska grundfrågorna – eller Vad?, Hur? och Varför? ett visst ämne studeras  – och uppsatsen berör således även filosofididaktik i stor utsträckning. LÄS MER