Sökning: "financial aid"

Visar resultat 1 - 5 av 210 uppsatser innehållade orden financial aid.

 1. 1. Kolmården - an emerging development actor? : A qualitative case study of employees perspectives about Kolmården as a potential development actor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Eric Karlsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Society is facing major challenges with an ongoing mass extinction of more than one million species worldwide caused by the destruction of ecological systems, deforestation, habitat loss, the increase of invasive species, climate change, illegal wildlife tracking, poaching and poverty. Challenges in which zoos worldwide contribute with important educational programs, innovative research and conservation strategies to ease the negative impact on local communities within developing countries. LÄS MER

 2. 2. Förändring - en del av vardagen. En kvalitativ undersökning om socialsekreterarnas förväntningar på Arbetsförmedlingens omorganisation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Anel Maslesa; Oscar Johnson; [2020]
  Nyckelord :tillit; osäkerhet; kommunkation; ledarskap; omorganisation; socialtjänst; arbetsförmedlingen trust; insecurity; communication; leadership; organizational change; social service; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study has its basis in the relation between social services and the public employment services. Financial assistance functions as the welfares utmost safety net and is supposed to work as a complement to the general system, which the society provides. LÄS MER

 3. 3. "Det handlar inte bara om att ha tak över huvudet och mat" : En kvalitativ intervjustudie av hur socialsekreterare i en kommun tolkar och använder sig av barnperspektivet inom ekonomiskt bistånd

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Suada Kurjak; [2020]
  Nyckelord :child perspective; best interest of the child; the child convention; social workers; financial aid; barnperspektiv; barnets bästa; barnkonventionen; handläggare; ekonomiskt bistånd;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet var att bidra till ökad kunskap och förståelse för hur handläggare inom ekonomiskt bistånd tolkar begreppet barnperspektiv samt undersöka om och hur barnperspektivet beaktas vid ärendehandläggning och beslutsfattande. För att besvara syftet användes kvalitativ metod och intervjuer med fyra handläggare inom en kommun. LÄS MER

 4. 4. ”Alltså, jag jobbar med vuxna människor...” - En kvalitativ studie om hur barnperspektivet inkluderas vid handläggningen av ekonomiskt bistånd

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Evelina Blixt; Alice Dahlbom; [2020]
  Nyckelord :Financial aid; long-term economic support; children’s perspective; scope of actionk; administrating; clientele.;

  Sammanfattning : Many studies show that children are negatively affected by the consequences of growing up in a family relying on long-term economic support. Despite this, the children’s perspective is flawed in the process of administrating financial aid. LÄS MER

 5. 5. Barnperspektiv och paradoxer: En dokumentanalys av riktlinjer på ekonomiskt bistånd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Robin Jönsson; Isabel Tomac Eriksson; [2020]
  Nyckelord :child perspective; financial aid; social work; child poverty; ekonomiskt bistånd; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study has been to investigate if and how municipal guidelines of welfare benefits has discussed child perspective. A qualitative study with 11 municipal guidelines from Sweden has been content analyzed. LÄS MER