Sökning: "financing requirements"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade orden financing requirements.

 1. 1. Faktorer som påverkar små fastighetsbolags tillgång till kapital : Med fokus på bankfinansiering

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Daniella Boras; Thea Carlsson; [2022]
  Nyckelord :Small real estate companies; financing methods; bank financing; financing requirements; bank relationship; risk; real estate market; growth in real estate companies; Små fastighetsbolag; finansieringsmetoder; bankfinansiering; finansieringskrav; bankrelationer; risk; fastighetsmarknad; tillväxt i fastighetsbolag;

  Sammanfattning : Att små fastighetsbolags tillgång till extern finansiering och därmed tillväxt är mer begränsat än för större bolag är ett känt faktum. Kapital är begränsat och det kommer hela tiden nya regler som höjer inträdesbarriärerna på fastighetsmarknaden. LÄS MER

 2. 2. Orsaker till ökad användning av marknadsfinansiering och medföljande risker vid sämre marknadsförhållanden : En studie av kommersiella fastighetsbolag i Sverige

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Emelie Landström; Filip Lassfolk; [2022]
  Nyckelord :Corporate finance; Capital structure; Real estate; Inflation; Interest rate; Företagsfinansiering; Kapitalstruktur; Fastigheter; Inflation; Ränta;

  Sammanfattning : Fastighetssektorn är en kapitalintensiv bransch och under de senaste åren har det skett en förändring i hur fastighetsbolag väljer att finansiera sin verksamhet. Bolagen har stegvis minskat andelen traditionella banklån och övergått till att finansiera sig mer och mer via kapitalmarknaden med instrument som obligationer, certifikat, hybridobligationer samt preferensaktier och D-aktier. LÄS MER

 3. 3. Entreprenörens resa fram till pitch : En kvalitativ studie om att attrahera investerare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Josephine Bengtsson; Julia Lind; [2022]
  Nyckelord :Pitch; attract; investment; entrepreneur; young companies; preparatory work; Pitch; attrahera; investering; entreprenör; unga företag; förarbete;

  Sammanfattning : Unga företag utgör en stor del av alla företag i samhället och bidrar till utveckling inom många områden. För att unga företag ska kunna få förutsättningar att växa krävs det extern finansiering. Entreprenörer måste arbeta målmedvetet för att attrahera investerare till företaget. LÄS MER

 4. 4. Solcellsinvesteringars påverkan på fastighetsvärde : En studie om hur investeringar i solceller påverkar det ekonomiska värdet på kommersiella fastigheter samt hur detta värde maximeras med avseende på dimensionering respektive finansiering

  Master-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Hampus Regner; Stefan Stojanovic; [2022]
  Nyckelord :Solar power; Solar cells; Power Purchase Agreement; Dimensioning; Property value; Discounted Cash Flow; Commercial property.; Solkraft; Solceller; “Power Purchase Agreement”; Dimensionering; Fastighetsvärde; “Discounted Cash Flow”; Kommersiell fastighet;

  Sammanfattning : Den globala utvecklingen som pågått sedan 1950-talet har resulterat i drastiska klimatförändringar vilket orsakat allvarliga miljöproblem. Dessa miljöproblem beror till stor del på en kraftig befolkningstillväxt. LÄS MER

 5. 5. Hur fastighetsbolags riskexponering påverkar möjlighet till finansiering : Vad som händer efter den positiva trenden

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Bianca Dahlquist-Sjöberg; Karl Hultin; [2022]
  Nyckelord :Risks; Risk assessment; Return requirements; Real estate investments; Return on investment; Profitability; Growth; Risker; Riskbedömning; Avkastningskrav; Fastighetsinvesteringar; Avkastning; Lönsamhet; Tillväxt;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka risker som fastighetsföretag exponeras mot vid ett fastighetsförvärv. Arbetet undersöker även om deras riskexponering ökar i samband med olika marknadsfinansieringar. LÄS MER