Sökning: "finansiell leasing"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden finansiell leasing.

 1. 1. Blockchain : An Application on the Commercial Real Estate Leasing Market

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Yacob Daniel; [2021]
  Nyckelord :Blockchain; Commercial Real Estate; Leasing; Digital Transformation; Transparency; Flexibility; Digital Identities; Smart Contracts; Tokenization; Blockchain; Kommersiella Fastigheter; Leasing; Digital Transformation; Transparens; Flexibilitet; Digitala Identiteter; Smarta Kontrakt; Tokenisering;

  Sammanfattning : The real estate industry is one of the global sectors that have a strong relation to economic growth, where the commercial real estate (CRE) market has a significant impact in financial stability. Commercial real estate has several unique features that characterize the asset. LÄS MER

 2. 2. Är industriföretag lika benägna att leasa tillgångar som innan införandet av IFRS 16? : En longitudinell studie om svenska börsnoterade industriföretags användande av leasing

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Linnéa Hedin; Alice Lennartsson; [2021]
  Nyckelord :IFRS 16; leasing; redovisningsstandard; ekonomisk konsekvens;

  Sammanfattning : Bakgrund & problem: IFRS 16 är en ny redovisningsstandard för leasingavtal som infördes i januari 2019. Den nya standarden innebär att företagens leasingskulder aktiveras i balansräkningen, vilket lett till att skulderna ökat och företagen fått en försämrad finansiell ställning- trots att deras finansiella betalningsförmåga är densamma som innan införandet av IFRS 16. LÄS MER

 3. 3. Leasingavtal utifrån IFRS 16 och K3 : En komparativ studie beträffande värdering, uppskjuten skatt och inkomstbeskattning

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Stina Mårtensson; Emelie Lund; [2021]
  Nyckelord :Leasing; IFRS 16; K3; income taxation; deferred tax; qualitative characteristics; stakeholders; Leasing; IFRS 16; K3; inkomstbeskattning; uppskjuten skatt; kvalitativa egenskaper; intressenter;

  Sammanfattning : Redovisningsmässigt klassificeras leasingavtal som operationella eller finansiella. Som ett alternativ till finansiering har operationella leasingavtal tillämpats frekvent av företag. Med anledning av att ett operationellt leasingavtal inte behöver redovisas i rapporten över finansiell ställning för leasetagare. LÄS MER

 4. 4. Har kapitalstrukturen i svenska företag förändrats i och med införandet av IFRS 16?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Felipe Alvarado; Ludvig Lundqvist; [2021]
  Nyckelord :IFRS 16; redovisningsstandard; kapitalstruktur; soliditet; trade-off; pecking order;

  Sammanfattning : Den första januari 2019 implementerades en ny redovisningsstandard gällande leasing, IFRS 16. Förändringen resulterade i att leasingavtal endast ska redovisas som finansiell leasing, något som enligt tidigare forskning förväntas förändra företagens kapitalstruktur. LÄS MER

 5. 5. IFRS 16:s påverkan på finansiella nyckeltal : företagets finansiella rapporter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alfiya Kulukaeva; Georges Bchara; [2021]
  Nyckelord :Accounting; Finance; Service company; IFRS 16; Lease; Financial ratio; Redovisning; Finansiering; Tjänsteföretag; IFRS 16; Leasing; Nyckeltal;

  Sammanfattning : Den första januari 2019 trädde en ny redovisningsstandard IFRS 16 i kraft gällande leasing som ersatte den tidigare standarden IAS 17. Implementeringen innebar att leasingavtal skall endast redovisas som finansiell leasing och inte som operationell med visst undantag som analogt med tidigare forskning resulterar till förändringen i företagets finansiella rapporter. LÄS MER