Sökning: "finansiell prestation"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade orden finansiell prestation.

 1. 1. Hur påverkar ägarkoncentration och skuldsättning var för sig företags finansiella prestation? - En undersökning av finansiell prestation på medelstora svenska börsnoterade företag.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ludvig Alexandersson; Robin Gulliksson; [2020-05-05]
  Nyckelord :Ägarkoncentration; finansiell prestation; kapitalstruktur; agentteori; trade-off teori; pecking order-teori; svenska medelstora börsnoterade bolag;

  Sammanfattning : Bakgrund och Problem: Studier kring hur ägarkoncentration och kapitalstruktur var för sig påverkarfinansiell prestation är spretig och ingen enhetlig bild existerar. Ägarkoncentration ser olika utberoende på vilken bolagsstyrning som tillämpas, den anglosaxiska eller kontinentala. LÄS MER

 2. 2. Bidrar hållbarhet till lönsamhet?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oscar Brask; Axel Camitz; [2020-05-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study examines whether a relationship between sustainability and profitabilityexists, limited to Swedish listed companies listed on Large Cap.The method used is simple and multiple statistical regression analysis, wherelinear correlation between the sustainability measure ESG score and variousfinancial performance measures is examined among the selection of companies. LÄS MER

 3. 3. Jämställdhet till varje pris? : En kvantitativ studie om finansiell prestation och jämställdhet i de svenska börsbolagens ledningsgrupper

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Gustaf Hansén; Omar Said Abdi; [2020]
  Nyckelord :Top management teams; equality; gender diversity; firm financial performance; risk; Tobin’s Q; ROE; EPS; Beta; regression analysis; Ledningsgrupp; jämställdhet; könsfördelning; finansiell prestation; risk; Tobin’s Q; ROE; EPS; Beta; regressionsanalys;

  Sammanfattning : The issue of gender equality is a constant topic where Sweden is known as one of the most equal countries in the world. Nevertheless, the gender distribution in the top management teams (TMT) of the Swedish listed firms is generally skewed. There are no clear differences in ability between the two genders that reflect this fact. LÄS MER

 4. 4. Internationaliseringens påverkan på finansiell prestation : En studie om hur grad av internationalisering påverkar finansiell prestation för IT- och telekombranschen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Wilma Wallensteen; Alice du Rietz; [2020]
  Nyckelord :grad av internationalisering; finansiell prestation; sambandet I-P; IT- och telekombranschen; trestegsteorin;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker sambandet mellan grad av internationalisering och finansiell prestation för företag inom IT- och telekombranschen. Internationalisering har sedan länge betraktats som en allmän strategi för tillväxt och vinstmöjligheter för företag. LÄS MER

 5. 5. Påverkar företagets finansiella prestation styrelsens storlek? : - En kvantitativ studie gjord på företag registrerade på Stockholmsbörsen

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Niklas Haeger; Felix Lange; Joel Lindholm; [2020]
  Nyckelord :Finansiell prestation; Styrelsens storlek; Bolagsstyrning; ROE; ROA;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING  Datum: 2020-06-08 Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp  Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens högskola Författare: Niklas Haeger (97/01/16) Felix Lange (95/08/14) Joel Lindholm (95/12/05) Titel: Påverkar företagets finansiella prestation styrelsens storlek? Handledare: Fredrik Jeanson Nyckelord: Finansiell prestation, Styrelsens storlek, Bolagsstyrning, ROE, ROA Frågeställning: Hur påverkas styrelsens storlek av företagets finansiella prestation? Syfte: Syftet med studien är att undersöka på vilket sätt företagets finansiella prestation påverkar styrelsens storlek i företag registrerade på Stockholmsbörsen. Metod:För att undersöka sambandet mellan finansiell prestation och antal styrelseledamöter genomfördes en kvantitativ studie med hjälp av datainsamling från urvalets årsredovisningar. LÄS MER