Sökning: "finansiell stabilitet"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden finansiell stabilitet.

 1. 1. Tillväxt och Värdeskapande : En studie av snabbväxande företag och deras förmåga att skapa ekonomiskt värde.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Emil Furvik; André Winström; [2020]
  Nyckelord :Economic Value Added; Growth; Capital Structure; Profitability; Working Capital Management; Economic Value Added; Tillväxt; Kapitalstruktur; Lönsamhet; Rörelsekapital;

  Sammanfattning : Mindre företag är nödvändiga för ett land, och att förstå varför och hur de växer, samt hur de kan skapa ekonomiskt värde, är därför av stor vikt. Vi syftar till att kunna bidra med insikter inom två ämnen, tillväxt samt värdeskapande, genom att studera några av de snabbast växande bolagen i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Elitidrottens ekonomistyrning och dess institutionella logiker : En studie av fem elitidrottsföreningar i norra Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Ulrika Backman; Oskar Hjertström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att beskriva och förklara hur ideella elitidrottsföreningar med hjälp av ekonomistyrning hanterar institutionella logiker. Tre institutionella logiker har i denna studie identifierats påverka elitidrottsföreningar: (1) Finansiell stabilitet, (2) sportslig framgång och (3) ideella värden. LÄS MER

 3. 3. E-kronan: risker och möjligheter : En kvalitativ studie av hur svenska storbanker samt statliga aktörer uppfattar risker och möjligheter med e-kronan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Malin Eriksson; Johanna Grundström; [2019]
  Nyckelord :E-kronan; Kontantlöshet; Digitalisering; Riskhantering; Finansiell stabilitet; Säkerhet; Ekonomiska aspekter; CBDC; Riksbanken; Förståelse;

  Sammanfattning : Genom den minskade kontantanvändningen i Sverige tappar Riksbanken allt mer sin roll och handlingsförmåga på finansmarknaden och Riksbanken har därför föreslagit ett införande av en digital centralbanksutgiven valuta, så kallad e-krona, som ett sätt för att bibehålla den statliga närvaron på marknaden. För närvarande arbetar Riksbanken med ett pilotprojekt som innebär att man under två års tid konstruerar e-kronan genom olika tekniker. LÄS MER

 4. 4. Samarbeten vid outsourcing av logistiska funktioner : En kvalitativ intervjustudie av samarbeten inom svenska företag som outsourcar sin distribution

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Jonna Greijer; Frida Sillrén; [2019]
  Nyckelord :outsourcing; partnerships; relationships; cooperation; distribution; production; logistics functions; transport; warehousing; outsourcing; partnerskap; relationer; samarbete; distribution; produktion; logistiska funktioner; transporter; lagerhållning;

  Sammanfattning : Inom företag sker en mängd olika logistiska aktiviteter. Det kan bland annat handla om inköp av råmaterial, produktion, materialhantering, lagerhållning eller distribution av varor till slutkund. Producerande företag måste ta ställning till flera olika alternativa logistiklösningar för att genomföra dessa aktiviteter. LÄS MER

 5. 5. Rysslands implementering av IFRS : en jämförande studie mellan RussianAccounting Standards och internationella redovisningsregler

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Julia Cedercrantz; Fanny Harrysson; [2018]
  Nyckelord :IFRS; RAS; K3; RFR 2; The Russian Federation; annual reports; consolidated financial statements; financial reports; cultural dimensions; revenues; goodwill; culture.; IFRS; RAS; K3; RFR 2; Ryssland; årsredovisningar; koncernredovisningar; finansiella rapporter; kulturella dimensioner; intäkter; goodwill; kultur.;

  Sammanfattning : År 2005 infördes regeln om att samtliga noterade bolag inom Europeiska Unionen (EU) skulle uppföra sin koncernredovisning enligt International Financial Reporting Standards (IFRS)med start räkenskapsåret 2005. Målet med IFRS är att världsekonomin ska bli mertransparent, ansvarsfull, jämförbar och effektiv. LÄS MER