Sökning: "finansiell verksamhet"

Visar resultat 1 - 5 av 98 uppsatser innehållade orden finansiell verksamhet.

 1. 1. Finansiell riskhantering hos svenska mjölk- och växtodlingsföretag : identifiering av de avgörande faktorerna för att hantera finansiell risk på en fluktuerande marknad

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Linnea Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :finansiell risk; riskhantering; riskhanteringsprocess; lantbruk; vinst; kassaflöde; marknadskris; management; financial risk; management process; agricultural; profit; cash flow; market crisis;

  Sammanfattning : Ett varierat avräkningspris ställer högre krav på dels hur lantbruksföretaget lyckas att behålla lönsamhet och dels företagets förmåga att anpassa sig efter dessa svängningar. Studien omfattar en teoretisk referensram, vilken redogör för finansiell risk, managementmetoder, riskhanteringsprocess och den förväntade nyttoteorin. LÄS MER

 2. 2. Små och medelstora företags prestation under och efter finanskrisen

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik; Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

  Författare :Andreas Hörnlund; Joacim Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Financial crisis; financial key ratios; profitability; growth; SME; determinants.; Finansiell kris; nyckeltal; lönsamhet; tillväxt; SME; faktorer.;

  Sammanfattning : Den finansiella krisen med start hösten 2008 innefattade en markant minskning i BNP och exporten för Sverige och drabbade de svenska företagen negativt. I den svenska företagssfären utgörs företagen till 99,9% av små och medelstora företag (SME) och förutom den andel de utgör av alla företag i Sverige visar det sig att SME till stor del utgör en viktig katalysator vidåterhämtning från finansiella kriser. LÄS MER

 3. 3. Att säkra eller inte säkra : En kvantitativ studie om säkring av transaktionsexponering med valutaderivat

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Jacob Cederkäll; Rickard Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Foreign exchange risk; currency derivatives; transaction exposure; financial hedging; Valutarisk; valutaderivat; transaktionsexponering; finansiell hedging;

  Sammanfattning : With an increasingly globalized world of multinational firms dominating the global market, firms have discovered the impact of transaction exposure on their business. To handle the risk, firms can hedge their transaction exposure with currency derivatives. LÄS MER

 4. 4. Kvinnor och "Village Savings and Loan Associations" i Uganda : En kvalitativ studie om kvinnors upplevelser av VSLA-gruppers inverkan på deras livsomständigheter

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Anna Tilly Karlsson; [2018]
  Nyckelord :VSLA; microfinance; women; empowerment; rural Uganda; liberalism; postcolonial feminism; Human Rights Based Approach; VSLA; mikrofinans; kvinnor; empowerment; ugandiska landsbygden; liberalism; postkolonial feminism; Human Rights Based Approach;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to look in to how microfinance through the VSLAmodel has affected life circumstances of women in rural parts of Uganda. The study also examines whether participation in VSLA-groups leads to empowerment. The results have been derived from qualitative fieldwork, based on semi-structured interviews. LÄS MER

 5. 5. Controllerns roll : En komparativ flerfallsstudie av controllerns roll inom offentlig samt privat sektor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Aweza Diliwi; Mariette Andersson; [2017]
  Nyckelord :Controller; management control; public sector; private sector; Controller; ekonomistyrning; verksamhetsstyrning; offentlig sektor; privat sektor;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Definitionen av en controllers roll och arbetsuppgifter är mycket diffus till följd av dess relativitet samt ständigt genomgående utveckling. Än idag är det svårt att generalisera en controllers arbetsuppgifter då det rör sig om en flukturerande yrkesroll. LÄS MER