Sökning: "finansiella påfrestningar"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden finansiella påfrestningar.

 1. 1. Kreditrelaterad koncentrationsrisk : Hur påverkar geografisk koncentration kapitalbehovet i en svensk bolåneportfölj?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Mattias Hellström; Fredrik Unger; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sedan finanskrisen 2008 har kraven på sund riskhantering i bankerna ökat och som ett skydd mot kraftiga finansiella påfrestningar ställs kapitalkrav på de finansiella instituten. Det regulatoriska minimikapitalkravet för kreditrisk baseras på̊ antagandet att kreditportfö̈ljen är fullt diversifierad. LÄS MER

 2. 2. AP-fondernas fastighetsinvesteringar : en framgångsrik diversifieringsstrategi?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Roshanak Emami; Jonas Garmarp; [2013]
  Nyckelord :agent-principalteori; modern portföljteori; pensionssystem; institutionella investerare.; AP-fonderna; diversifieringsstrategi; fastighetsportfölj; fastighetsinvesteringar;

  Sammanfattning : Sverige har ett för världen unikt pensionssystem i det att systemet tar hänsyn till den ekonomiska och demografiska utvecklingen samt att det i systemets konstruktion finns ett pensionsreservsystem med fyra separata fonder, AP-fonder. Dessa fyra fonder som även går under benämningen buffertfonder har en viktig funktion att fylla när det gäller den långsiktiga finansieringen och i sin roll att fungera som buffert i tider av stora påfrestningar för pensionssystemet. LÄS MER

 3. 3. Kapitalanskaffning och bolagsstorlek : - En studie utifrån pecking-order teorin

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Andrea Joannides Barr; Johanna Fischer; [2011]
  Nyckelord :pecking-order teori; kapitalanskaffning; informationsasymmetri; signalering;

  Sammanfattning : Problembakgrund/frågeställning/syfte: Ju mindre ett företag är, i desto mindre utsträckning utsätts det för granskning, vilket leder till att mindre information och analyser om företagets värde finns. Vidare är små företag i högre grad utsatta för finansiella påfrestningar, då de generellt sett är mindre konkurrenskraftiga än större och mer väletablerade företag. LÄS MER

 4. 4. Solvens II : Rörelsereglering för försäkringsföretag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Sebastian Bertheau; [2011]
  Nyckelord :Solvens II; Försäkringsföretag; Kapitalkrav; Rörelsereglering; Solvensregler; Risk;

  Sammanfattning : Ekonomin i stora delar av världen har under början av 2000-talet utsatts för stora påfrestningar. Europa har drabbats hårt, inte bara av finanskrisen utan också av den senaste skuldkrisen där Grekland är ett uppmärksammat exempel. En hårdare reglering för finansiella företag inom EU har därför setts som nödvändig. LÄS MER

 5. 5. Utbrändhet bland män - En populationsstudie

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskap

  Författare :Karin Wimark; Ida Sahlin; [2010]
  Nyckelord :Utbrändhet; finansiella påfrestningar; arbetskrav; psykiska och somatiska problem.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER