Sökning: "finansrätt en. fiscal law"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden finansrätt en. fiscal law.

 1. 1. Marknadsmanipulation eller ej, det är frågan - En undersökning av Finansinspektionens tillämpning av förbudet mot marknadsmanipulation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Victor le Calvé; [2021]
  Nyckelord :rättsekonomi en. law and economics ; företagsekonomi; förmögenhetsrätt; associationsrätt; finansrätt en. fiscal law ; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under 2020 ökade aktiesparandet bland privatpersoner i Sverige. Investeringsbeslut grundar sig i den information som finns tillgänglig på marknaden. För att säkerställa att den information som förmedlas till marknaden är korrekt och inte vilseleder marknaden finns ett förbud mot marknadsmanipulation i marknadsmissbruksförordningen. LÄS MER

 2. 2. Det betalande sambon - Betydelsen av sambors och makars ekonomiska gemenskap vid bedömningen av bevisbördans placering samt vid frågor om obehörig vinst.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Madeleine Pieplow; [2021]
  Nyckelord :Civilrätt en. private law ; familjerätt; fastighetsrätt; finansrätt en. fiscal law ; NJA 2019 s. 23; Den betalande sambon; bevisbördans placering; obehörig vinst; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Bodelningar mellan sambor respektive makar kan vara problematiska. Det kan uppkomma frågor om hur ett ekonomiskt mellanhavande mellan parterna ska betraktas. I sådana situationer är det vanligt att parterna är oense huruvida mellanhavandet utgör en försträckning, en gåva eller ett bidrag till den ekonomiska gemenskapen. LÄS MER

 3. 3. Beskattning vid avyttring av bostad för privatpersoner - Avsedd effekt av lagstiftningen eller bristande förutsebarhet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Carl Tilander; [2021]
  Nyckelord :allmän rättslära en. jurisprudence ; arbetsrätt en. labour law ; associationsrätt; avtalsrätt; bankrätt en. banking law ; boenderätt; civilrätt en. private law ; EU-rätt en. EU law ; familjerätt; fastighetsrätt; finansrätt en. fiscal law ; folkrätt en. public international law ; företagsekonomi; förmögenhetsrätt; försäkringsrätt; förvaltningsrätt en. administrative law ; immaterialrätt; internationell privaträtt en. private international law ; IT-rätt; komparativ rätt en. comparative law ; konkurrensrätt; processrätt en. civil procedure eller criminal procedure ; rättsekonomi en. law and economics ; rättshistoria en. legal history ; rättssociologi; rättsvetenskap en. law ; sakrätt; sjörätt; skadeståndsrätt; skatterätt; socialrätt en. social and welfare law ; statsrätt; straffrätt en. criminal law ; transporträtt; utrikeshandelsrätt.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : "House flipping” som innebär att man förvärvar, renoverar och sedan säljer bostäder med vinst har blivit alltmer populärt i dagens samhälle. Detta har lett till att en osäkerhet kring beskattningskonsekvenserna för privatpersoner har vuxit fram. LÄS MER

 4. 4. Differentierad utdelning eller lön? - Vad är det HFD gör när de avgör?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :David Naud Björklund; [2020]
  Nyckelord :finansrätt; fiscal law; skatterätt; differentierad utdelning; principen om verklig innebörd; omklassificering; genomsyn; skatterättslig genomsynsprincip; civilrättsliga begrepp i skatterätten; utdelningsbegreppet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det svenska skattesystemet skiljer mellan olika inkomstslag som beskattas olika. Tanken när systemet infördes var att det skulle kompensera för t.ex. inflationen och att det faktiskt beskattade värdet därigenom skulle bli detsamma. LÄS MER

 5. 5. Compensating adjustments - An international perspective

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Oskar Paladini Söderberg; [2018]
  Nyckelord :Skatterätt; finansrätt; fiscal law; transfer pricing; compensating adjustments; economic double taxation; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate if there exist any differences in the handling of compensating adjustments between Sweden and the UK and why these differences exist together with what consequences it may bring. Differences were identified, such as the fact that the UK only allows for compensating adjustments in an upward direction whilst Sweden accepts adjustments in both directions. LÄS MER