Sökning: "fingerramsor"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet fingerramsor.

  1. 1. Räkneramsors betydelse för yngre barns tidiga matematiklärande

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM; Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM

    Författare :Kristina Liljekvist; Gunnel Nilsson; [2011]
    Nyckelord :Räkneramsor; yngre barn; förskola; matematik;

    Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilken betydelse räkneramsor kan ha för yngre barns tidiga matematiklärande. För att få svar på vår frågeställning utfördes kvalitativa observationer och kvalitativa intervjuer. I vår undersökning ingick åtta barn i åldern två till tre år. LÄS MER