Sökning: "finita"

Visar resultat 1 - 5 av 409 uppsatser innehållade ordet finita.

 1. 1. Jämförelse av olika metoder för dimensionering av spont

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Geoteknik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Martin Bernebring; [2021]
  Nyckelord :Jämförelse; Spont Plaxis; Spontprogrammet; WinSpooks; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Examensarbetet jämför tre olika metoder för dimensionering av en spont. Syftet med arbetet är att utreda hur de valda beräkningsmetoderna inverkar på dimensionerande snittmoment och dimensionerande förankringskrafter samt att undersöka hur resultaten från de olika beräkningsmetoderna varierar vid ändring av ingående parametrar. LÄS MER

 2. 2. Vertikala deformationer av sulan hos ytligt belägna bergkonstruktioner i hårt berg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Erik Sjöli; [2021]
  Nyckelord :Vertikala deformationer; Ytliga bergkonstruktioner; Hårt berg; Tunnelsula; Numerisk modellering;

  Sammanfattning : Ytliga bergkonstruktioner blir allt mer vanligt i samhället för att tillgodose alternativa lösningar på infrastruktur vilket möjliggör förtätning vid markytan. Spänningssituationen nära markytan kan vara mycket komplicerad vilket ger upphov till att både strukturella och spänningsinducerade brott kan förekomma i bergkonstruktioner på grunda djup i Skandinavisk berggrund. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av program för dimensionering av vägöverbyggnader

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Benjamin Anderhorn; [2021]
  Nyckelord :Överbyggnad; Asfalt; Dimensionering; PEDRO; SDSS; PMS objekt; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The largest part of the Swedish state roads are today paved. With this in mind it is therefore demanded when a road in question is constructed respectively when a maintenance measure is taken place that the dimensioning of the road from the start was done properly. LÄS MER

 4. 4. Structural optimization of electronic packages using DOE

  Master-uppsats, KTH/Hållfasthetslära

  Författare :Robin Johansson; [2020]
  Nyckelord :Design of experiments; DOE; Structural optimization; Electronic packages; DOE; Försöksplanering; Strukturoptimering;

  Sammanfattning : The reliability of a mechanical system containing electronic packages is highly affectedby the environment the system is stationed in. The difference and fluctuationsbetween the ambient temperature and the operating temperature of the electronicpackage cause accumulation of inelastic strains in the package components thusdecreasing the service life. LÄS MER

 5. 5. Reinforcement Layout in Concrete Pile Foundations : A study based on non - linear finite element analysis

  Master-uppsats, KTH/Betongbyggnad

  Författare :Mohammad Mustafa Angar; [2020]
  Nyckelord :Pile cap; Nonlinear finite element analysis; ATENA 3D; Reinforcement layout; Strut and tie method; Pålfundament; icke-linjära finita elementmodeller; strut and tie-metoden;

  Sammanfattning : The main topic of this thesis concerns the behavior of concrete pile cap supported by four piles with two varying positions of longitudinal reinforcements. The positions include top of piles and bottom of the pile cap. For this purpose, non-linear finite element models of a pile cap are created using software ATENA 3D. LÄS MER