Sökning: "finns det nackdelar med hållbar utveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden finns det nackdelar med hållbar utveckling.

 1. 1. Plastkonsumtion – Hur produktdesigners kan verka för att minska plastkonsumtion

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Madeleine Jansson Istvan; [2020]
  Nyckelord :Plastic consumtion; plastkonsumtion;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om produktdesigners roll i en global kamp för att minska plastkonsumtion, samt vilka utmaningar och möjligheter produktdesigners har för att kunna verka för en reducerad plastkonsumtion. Studien undersöker hur en produktdesigners arbetsroll ser ut idag och om det skett en förändring av hur produktdesigners relation till plast och synsättet kring hållbar utveckling under det senaste fem åren. LÄS MER

 2. 2. Textila material av bananavfall : En undersökning om för- och nackdelar för bananavfall som textiltmaterial i modebranschen.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Cajsa Hamp; Emelie Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Banana fibers; Natural fiber; Banana waste; Food waste; Banana farming; Sustainability; Sustainable Development; Innovative material; Environmental friendly textile; Banana fabric; Banana textile; The Sustainable Development Goals; The 2030 Agenda; Sustainable fashion; Innovative textiles; Resource saving; Resource reuse.; Bananfiber; Naturlig fiber; Bananavfall; Matavfall; Bananodling; Hållbarhet; Hållbar utveckling; Innovativt material; Miljövänlig textil; Banantyg; Banantextil; Globala målen; Agenda 2030; Hållbart mode; Innovativa textilier; Resursbesparing; Resursåteranvändning;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker för- och nackdelar med textilier gjorda av bananavfall applicerat inom modebranschen. Studien granskas ur ett miljöperspektiv med ett fokus utifrån mål 12: Hållbarkonsumtion och produktion från de Globala målen. LÄS MER

 3. 3. Med naturen som grund : ett gestaltningsförslag av Hammarparken baserat på ekosystemtjänstanalys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Johanna Fahlgren Brodin; Hanna Peinert; [2020]
  Nyckelord :ekosystemtjänster; förtätning; Hammarparken; gestaltning; park; grön planering; urban miljö;

  Sammanfattning : Enligt FN ska en hållbar utveckling tillgodose dagens behov utan att det sker på bekostnad av framtida generationer. Dagens ideal är den täta och gröna staden, två kontrasterande värden som ofta innebär motsättningar. LÄS MER

 4. 4. Hållbar produktion inom mejeriproducerande företag : En studie av hållbarhetsarbetet hos ett mejeriproducerande företag i Sverige

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Annakarin Lind; Caroline Morberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling är ett begrepp som är ständigt närvarande i samhället men som på senare tid har kommit att bli alltmer aktuellt i samband med den ökade medvetenheten kring jordens begränsade resurser. Ett område hållbar utveckling kan tillämpas på är produktion; hållbar produktion hos företag som producerar fysiska varor. LÄS MER

 5. 5. Biokolsproduktion från släke : En studie om lämpligheten att producera biokol från gotländska alger och vattenlevande växter

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Inez Björnberg; Hanna Unsbo; [2019]
  Nyckelord :Biochar; Beach-cast; Cadmium; Biokol; Släke; Kadmium;

  Sammanfattning : Östersjön har flertalet regionala miljöproblem, exempelvis övergödning samt höga halter av tungmetaller vilka beror på mänsklig påverkan. På Gotland spolas det årligen upp stora mängder släke, alger och vattenlevande växter på stränderna, som idag inte nyttjas i större utsträckning. LÄS MER