Sökning: "fitnesskultur"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet fitnesskultur.

 1. 1. Sociala medier sätter standarden för kropp och hälsa : En systematisk litteraturstudie om ungdomars engagemang i hälsorelaterat material på sociala medier och dess betydelse för lärare i idrott och hälsa

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Amanda Sandstedt; Nawab Abidi; [2019]
  Nyckelord :Sociala medier; fitnesskultur; kropp; idrott och hälsa;

  Sammanfattning : Hur en människas yttre bör se ut styrs av rådande normer i samhället vilket skapar ideal som människor eftersträvar. Att vara hälsosam och ha ett attraktivt utseende är av vikt för ungdomar (Frisén & Hwang, 2017). Sökandet efter hälsa i relation till kropp och livsstil blir således väsentligt för dem. LÄS MER

 2. 2. "Jag är en person bakom allt det där" : Hur unga fitnessatleter talar om kroppsideal, objektifiering, sociala medier och förväntningar inom fitnesskulturen.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Martin Lönegren; Christoffer Eriksson; [2016]
  Nyckelord :Fitness culture; sociocultural theory; body ideal; self-objectification; discourses; social media; Fitnesskultur; sociokulturell teori; kroppsideal; självobjektifiering; diskurser; sociala medier;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns åtskilliga studier gjorda på kroppsbyggare och fitnessatleter där kroppens fysiologiska funktioner och nutritionens betydelse studerats. Kroppen står i fokus och blir det objekt som undersöks. LÄS MER

 3. 3. Du er, som du ser ud - en undersøgelse af fremstillingen af mande- og kvindekroppen

  Master-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Sophia Andersen; [2013]
  Nyckelord :selvets refleksive projekt; synoptikon; forbrugersamfund; H M; kvindekroppen; kropsfremstilling i medier; mandekroppen; fitnesskultur og plastikkirurgi; manskroppen; kvinnokroppen; kroppsuppfattning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Problem: Specialet undersøger, hvordan H&M fremstiller hhv. mande- og kvindekroppen i deres markedsføring, samt hvordan denne kropsfremstilling kan forklares ud fra samfundets tendenser. Metode: Kvalitativ undersøgelse i form af kritisk diskursanalyse. Materiale: Seks markedsføringsreklamer fra H&M, fra sommeren/efteråret 2012. LÄS MER

 4. 4. Hur subkulturer konstruerar mening med hjälp av varumärken, en studie av en fitnesskultur

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Szilvia R Ll; Christian Edgren; Henrik Staaf; [2004]
  Nyckelord :Varumärken; subkultur; fitness; fitnesskultur; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Problem:Vilken funktion/roll spelar varumärket hos en subkultur? På vilket sätt använder en subkultur varumärket som en kulturresurs? Vad finns för samband mellan subkulturens värderingar och varumärkens inneboende värderingar? Syfte: Uppsatsens syfte är att öka förståelsen för subkulturen fitness och dess sätt att använda varumärken. Metod:Två fokusgruppsintervjuer genomfördes för att lyfta fram attityder och värderingar i subkulturen fitness. LÄS MER