Sökning: "five faces of oppression"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden five faces of oppression.

 1. 1. Frivilligt tvångsarbete : Uttolkning av fallet Chowdury v. Greece i den europeiska domstolen för mänskliga rättigheter utifrån ett moraliskt perspektiv på förtryck

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Camilla Rubensson; [2018]
  Nyckelord :forced labor; human trafficking; exploration; marginalization; Chowdury; ECtHR; ethics; political philosophy; five faces of oppression; workers right; tvångsarbete; trafficking; exploatering; marginalisering; folkrätt; Chowdury; ECtHR; etik; politisk filosofi; fem ansikten av förtryck; arbetares rättigheter;

  Sammanfattning : Den europeiska domstolen för mänskliga rättigheter har tagit upp ett mål om tvångsarbete där de klargjort att en arbetsrelation kan utgöra tvångsarbete även om arbetaren initialt accepterat arbetsvillkoren om det finns exploaterande element. I uppsatsen används idé- och argumentationsanalys för att analysera domslutet genom applicering Iris Marion Youngs teori om fem ansikten av förtryck för att utröna om domstolens argumentation uppnår en nivå av moral i linje med teorin. LÄS MER

 2. 2. Aboriginsk identitet och interventionen i Northern Territory : en narrativanalys av ursprungsbefolkningens berättelser om Northern Territory Emergency Response 2007

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Jonna Koch; [2016]
  Nyckelord :Northern Territory Emergency Response; Identitet; Förtryck; Aboriginer; Ursprungsbefolkning; Aboriginsk befolkning; Intervention; Mänskliga Rättigheter; human rights; Social Sciences;

  Sammanfattning : 2007 inledde Australiens regering en intervention i Aboriginska Communities i delstaten Northern Territory, med det formella namnet Northern Territory Emergency Response. Interventionen innebar en rad lagar och policys som endast gällde Aboriginsk befolkning. LÄS MER

 3. 3. Categorization of Human Beings versus The Universality of Human Rights

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Xzenu Cronström Beskow; [2014-09-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The principle of non-discrimination is central to the Universal Declaration of Human Rights and to thehuman rights discourse that surrounds it. The principle that no distinction should be made betweenpeople based on categorizations such as race and gender. Yet, discourse against discrimination is highlybased on such categorizations. LÄS MER

 4. 4. På väg in i arbetslivet : Särskoleelevers inträde på arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Ann Forslund; Aurun Halén; [2009]
  Nyckelord :Special schools for pupils with intellectual disabilities; labour market; oppression; Crip theory; empowerment; qualitative interviews.; Särskola; arbetsmarknad; förtryck; cripteori; empowerment; kvalitativa intervjuer.;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine the possibilities to enter the regular labour market for pupils and young adults with intellectual disabilities. The method used is tape-recorded qualitative interviews with; Two pupils with intellectual disabilities, studying the last year at a special school. LÄS MER