Sökning: "five force theory"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade orden five force theory.

 1. 1. Handelskvarteret Valvet : En fallstudie om konkurrensstrategier vid etablering av nytt handelskvarter

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Jessica Gottmarsson; [2021]
  Nyckelord :Retail; competition strategies; shopping mall; new establishment; five force theory; generic strategies; SWOT analysis; Detaljhandel; konkurrensstrategier; köpcentrum; nyetablering; femkraftsmodellen; generiska basstrategier; SWOT analys;

  Sammanfattning : Karlstad står inför sin största stadsomvandling i modern tid. Fler bostäder, utökad och förbättrad stadskärna, förnyad infrastruktur för både tåg-, buss-, bil-, gång- och cykelresenärer är delar av kommunens vision inför 2030. Handelsindex tyder på fortsatt goda förutsättningar till konsumtion. LÄS MER

 2. 2. "Make Orwell Fiction Again" - Den nya lagen om hemlig dataavläsning i förhållande till rättssäkerhet samt rätt till integritet och privatliv.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anton Ramazanzadeh Darabad; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I år trädde lag (2020:62) om hemlig dataavläsning i kraft, vilket gav de brottsbekämpande myndigheterna befogenhet att i hemlighet avlyssna och läsa data. Denna uppsats kommer att försöka ge läsaren en förståelse av själva lagen och dess innebörd, för att sedan analysera lagen. LÄS MER

 3. 3. A Decade to Deliver : The Implementation Progress of the 17 Sustainable Development Goals in the Private Sector

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Franziska Paul; Eva-Maria Paul; [2020]
  Nyckelord :Sustainable Development; Sustainable Development Goals; Millennium Development Goals; Private Sector; Implementation; Partnerships; Sustainability Measurement; Sustainability Reporting;

  Sammanfattning : As a response to the ‘Grand Challenges’ of the 21st century such as climate change and social inequalities, the achievement of the 17 Sustainable Development Goals (SDGs), released by the United Nations in 2015, became a matter of urgency. The SDGs are a continuation of the Millennium Development Goals (MDGs) aiming to cover an even broader scope of social, environmental and economic challenges. LÄS MER

 4. 4. Application of game theory in Swedish raw material market : Investigating the pulpwood market

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Rami Al Halabi; [2020]
  Nyckelord :Game theory; Herfindahl-Hirschman index HHI ; duopsony; multiple regression; pulpwood; mixed strategy; Nash equilibrium; Spelteori; Herfindahl-Hirschman index HHI ; duopsony; multipel regression; massaved; mixad strategi; Nash jämvikt;

  Sammanfattning : Studien går ut på att analysera marknadsstrukturen för två industriföretag(Holmen och SCA) under antagandet att båda konkurrerar mot varandragenom att köpa rå material samt genom att sälja förädlade produkter.Produktmarknaden som undersöks är pappersmarknaden och antas varakoncentrerad. LÄS MER

 5. 5. Luftmakt i multilaterala, fredsframtvingande insatser : En teoriprövande fallstudie av John. A. Wardens ”The Enemy as a System” mot Operation Allied Force & Operation Unified Protector

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Filip Tessem; [2020]
  Nyckelord :Warden; Operation Allied Force; Operation Unified Protector; multilateral; fredsframtvingande;

  Sammanfattning : John A. Warden's airpower theory, The Enemy as a System, has had a major influence on the strategic discourse ever since the foundation of this normative framework was presented in The Air Campaign in 1988. LÄS MER