Sökning: "five paragraph essay"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden five paragraph essay.

 1. 1. Pappa, jag vill ha ett företag! - Likformig och neutral beskattning vid överlåtelse av verksamheten i ett fåmansföretag?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Rasmus Johannesson; [2016]
  Nyckelord :Skatterätt; fåmansföretag; 3:12-regler; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In order to prevent owners of closely held corporations from transforming highly taxed salary income into lower taxed capital income, special rules exist for closely held corporations. These rules are known as the 3:12-rules and are found in chapter 57 of the Swedish income taxation act (inkomstskattelagen (1999:1229), IL). LÄS MER

 2. 2. Våldtäktsbrottets utveckling - En rättshistorisk granskning av 1962 års brottsbalk

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Karin Lindahl; [2016]
  Nyckelord :Straffrätt; Rättshistoria; Brottsbalk; Sexualbrott; Våldtäkt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att redogöra för de olika lagändringar som gjorts av våldtäktsbrottet sedan brottsbalken infördes år 1962. Det är en rättshistorisk undersökning av vilka ändringar som gjorts, vad som låg till grund för att dessa ändringar gjordes för att till sist uppmärksamma dagens samhällsdebatt kring införandet av en samtyckesreglering. LÄS MER

 3. 3. Synen på genus och dess påverkan på ungas problematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Karen Arandia; Katarina Axelsson; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: Synen på genus och dess påverkan på ungas problematik Författare: Karen Arandia & Katarina Axelsson Örebro universitet Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete Socionomprogrammet Teorier och metoder i socialt arbete C C-uppsats, 15 poäng Ht 2010     Sammanfattning Studien syftar till att undersöka hur socialsekreterare uppfattar 3 § Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om Vård av Unga (LVU) och ungas problematik i förhållande till denna, utifrån ett genusperspektiv. Detta utifrån intervjuer med fem socialsekreterare som besitter erfarenhet gällande paragrafen. LÄS MER

 4. 4. Tillfälligt arbetskraftsbehov : Kommuners möjligheter och handlingsutrymme

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Tomas Johansson; Anna Eriksson; [2008]
  Nyckelord :kommun; AB05; anställningsformer; bemanningsföretag; företrädesrätt.;

  Sammanfattning : Syftet med vår uppsats är att redogöra för en kommunal arbetsgivares möjligheter och handlingsutrymme att tillgodose det tillfälliga arbetskraftsbehovet. LAS är tydlig med att tillsvidareanställningar är huvudregeln i ett anställningsförhållande och tidsbegränsade anställningar är undantaget. LÄS MER

 5. 5. Insatsen kontaktperson för ungdomar mellan 13-18 år : en rättssociologisk studie

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Elisabet Göthe; Susanne Härfstrand; [2007]
  Nyckelord :Contact person; Young people; Social worker; Implementation of law; Kontaktperson; Ungdom; Socialsekreterare; Tillämpning av lag; Implementering; Rättssociologisk;

  Sammanfattning : The purpose of this essay was to study which arguments social workers used in the basis of their estimation concerning young people of the age 13-18 given an aid, a contact person (swe. kontaktperson). LÄS MER