Sökning: "fixa effekter"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden fixa effekter.

 1. 1. Silage quality of grass and red clover-dominated forages as affected by particle size and additive, when ensiled at different dry-matter concentrations

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Malin Hamberg; [2021]
  Nyckelord :additive content; dry matter; particle size; silage quality;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka effekterna av partikelstorlek samt typ och dosering av kemiska tillsatser på ensilagekvalitet och lagringsstabilitet hos klöverdominerat ensilage och gräsensilage vid två torrsubstans (TS)-halter. Partikelstorlekarna var ca 24 cm för långt ensilage och ca 5 cm för hackat ensilage. LÄS MER

 2. 2. Flyktingmottagandets påverkan på politiken : Hur Sveriges flyktingmottagande mellan 2010–2018 har påverkat invånarnas inställning till flyktingpolitiken

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Erik Wahlström; Laura Hagman; [2021]
  Nyckelord :flyktingar; flyktingpolitik; kontakthypotesen; politisk ekonomi;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker om antalet flyktingar som anlände mellan 2010–2018, under vilket den så kallade ”flyktingkrisen” inträffade, har lett till en ökad opinion för en mer restriktiv flyktingpolitik i Sverige. För att beskriva det utgår uppsatsen både från teorier om hur invandring kan påverka mottagarlandets arbetsmarknad och vilken inverkan kontakter mellan majoritets- och minoritetsgrupper har. LÄS MER

 3. 3. Tillväxt och konvergens i Afrika : En kvantitativ tillväxtstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Roger Lundmark; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om ekonomisk tillväxt i Afrika. Syftet är att undersöka om det råder betingad konvergens, om länder över tid rör sig mot en jämvikt. Analysen utgår ifrån en regressionsmodell med fixa effekter, en modell som kontrollerar för länders olika karaktärsdrag. LÄS MER

 4. 4. Långsiktiga effekter av växtföljd på avkastningen av vårsådd stråsäd

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Mina Sattar Panahi; [2020]
  Nyckelord :Avena sativa; havre; Hordeum vulgare; korn; långliggande försök; monokultur; stråsäd; Triticum aestivum; vete; växtföljd;

  Sammanfattning : En varierad växtföljd är en vanlig tillämpad strategi för att öka grödornas avkastning och effektiviteten i resursutnyttjande. Motsatsen till detta kallas att odla i monokultur. Odlingsförsök har visat att stråsäd odlad i monokultur producerar lägre avkastning jämfört med när den odlas i en varierad växtföljd. LÄS MER

 5. 5. Persontågstrafikens effekt på Trelleborgs bostadsmarknad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Gustav Forsberg; [2020]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : The regional development in the county of Skåne in southern Sweden has been characterized by infrastructure investments over the last few years. In particular, the investments have been directed to the public transport system, which is intended to be a part of the sustainable development in the region. LÄS MER