Sökning: "fjärrvärme"

Visar resultat 1 - 5 av 424 uppsatser innehållade ordet fjärrvärme.

 1. 1. Individuell mätning och debitering av tappvarmvatten i flerbostadshus

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Byggteknik

  Författare :Ricky Olars; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Europaparlamentet och Europeiska rådet ställer krav på individuell mätning och debitering (IMD) av varmvatten i flerbostadshus för medlemsländerna genom Artikel 9 i Energieffektiviseringsdirektivet. Boverket fick i uppdrag av regeringen att utreda om det fanns skäl att införa krav på individuell mätning av värme, komfortkyla och tappvarmvatten i flerbostadshus. LÄS MER

 2. 2. En effekt- och kostnadsanalys av bostäder i Halmstad med olika uppvärmningssystem

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Viktor Palmgren; Ted Benjaminsson; [2020]
  Nyckelord :energi; effekt; effekttoppar; bostäder; uppvärmningssystem; kostnadsanalys; fjärrvärme; värmepump; direktverkande el; effektbrist; kapacitetsbrist;

  Sammanfattning : I samband med en ökad tillväxt och elektrifiering av samhället där andelen grön intermittent elkraft ökar och kärnkraften avvecklas kan efterfrågan på el vid topplasttimmar bli svårhanterliga för elnätsägare. Med en ökad risk för både effekt- och kapacitetsbrist i södra Sverige och långa handläggningstider vid utbyggnation av stam- och regionnät behöver nya åtgärder för att upprätthålla stabila elnät undersökas och analyseras. LÄS MER

 3. 3. Optimering av framledningstemperaturen i ett fjärrvärmenät genom lastmodellering och simulering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Stina Eriksson; [2020]
  Nyckelord :district heating network; district heating; supply temperature; energy efficiency; load modeling; saving potential; fjärrvärmenät; fjärrvärme; framledningstemperatur; energieffektivisering; lastmodellering; besparingspotential;

  Sammanfattning : I Sverige är fjärrvärme den vanligaste uppvärmningsformen. Vatten värms upp i en fjärrvärmeanläggning och distribueras genom nedgrävda rör i marken, också kallat fjärrvärmenätet. LÄS MER

 4. 4. Sänkt framledningstemperatur i Luleå Energis fjärrvärmenät

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Jakob Henriksson; [2020]
  Nyckelord :Fjärrvärme; framledningstemperatur; Luleå Energi; Netsim;

  Sammanfattning : Luleå Energi handhaver drift och distribution av två olika fjärrvärmenät, ett i Råneå och ett i Luleå, innefattandes av diverse hetvattencentraler (HVC) och tryckstegringspumpar (TSP). I Råneås fjärrvärmenät levereras en framledningstemperatur på 100°C vid utomhustemperatur -30°C. LÄS MER

 5. 5. Minskad energianvändning och klimatpåverkan : En fallstudie av Preems kontor i Skarvikshamnen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

  Författare :Johanna Carlsson; [2020]
  Nyckelord :energieffektivisering; energi; klimatpåverkan; klimat; ventilation; tilläggsisolering; värmesystem; fjärrvärme; värmepump; solceller; kontor; Preem;

  Sammanfattning : Preem has recently acquired a new office building and are interested inreducing the energy consumption, climate impact and annual energy costof the building. The purpose of this thesis is to examine how differentenergy efficiency measures as well as the installation of solar cellsaffect the energy use and climate impact of an office building. LÄS MER