Sökning: "flöde vatten"

Visar resultat 1 - 5 av 130 uppsatser innehållade orden flöde vatten.

 1. 1. The effect of nozzle geometry on bubble formation : Physical modeling by air in a water tank

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Mhd Osman Bernieh; [2023]
  Nyckelord :Nozzle geometry; bubble formation; water tank model; bubble flow; Munstycksgeometri; bubbelbildning; vattentankmodell; bubbelflöde;

  Sammanfattning : The bubble flow is used for different application in steel production and refining processes. It plays in indispensable role in the ladle refining process such as for homogenization and inclusion removal. Hence, it is important to understand the effect of the nozzle outlet geometry on the bubble formation. LÄS MER

 2. 2. Analys av textilproduktion och återvinning med fokus på miljöhållbarhet

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Sami Hagos; [2023]
  Nyckelord :Textile industry; sustainability; textile production; Synthetic; fibers; environment; circular economy; recycling; reuse; Textilindustri; hållbarhet; textilproduktion; Syntetiska; fibrer; miljö; cirkulär ekonomi; återvinning; återanvändning;

  Sammanfattning : Textilindustrin är en global växande resursintensiv industri som medför stora miljö och klimatförändringar. Den största delen av de negativa miljöeffekterna uppstår i samband med produktionen eftersom det vid produktion krävs stora mängder resurser och råvaror. LÄS MER

 3. 3. Fastläggning av arsenik i en anoxisk akvifär med nollvärt järn i nanostorlek : Uppföljning av ett pilotskaleförsök

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Holmgren Niclas; [2023]
  Nyckelord :contaminated soil; arsenic; arsenate; arsenite; zero valent iron; nano particles; nZVI; pilot study; field study; förorenad mark; arsenik; arsenat; arsenit; nollvärt järn; nanopartiklar; pilotförsök; fältförsök;

  Sammanfattning : Förorenad mark är ett problem som kan hota ekologiska värden samt skada människors hälsa. Det finns flera åtgärder för föroreningar både ex-situ och in-situ. På senare tid har användningen av nollvärt järn som in-situ åtgärd studerats, men har inte använts tidigare i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Skydda Falun från översvämning! : Platser som kan minska översvämningsrisken från Vällansjöarna

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Kristin E. W. Andersson; [2023]
  Nyckelord :Falun; Risk; Översvämning; Våtmarker; GIS;

  Sammanfattning : Sydväst om Falu centrum är Vällansjöarna belägna. Sjöarna utsätter tätorten för översvämningsrisk på grund av utdikningar och korrigeringar i vattendrag uppströms sjöarna som genomfördes då Falu Koppargruva var aktiv. LÄS MER

 5. 5. Modelling the risk of rainfall events leading to momentary pollution levels exceeding maximum allowed concentrations - A Swedish case study of urban runoff in the Fyris river

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Tove Gannholm Johansson; [2022]
  Nyckelord :urban runoff; flow; rain event; pollution concentration; EQS; MAC-EQS; dagvatten; flöde; regntillfälle; föroreningskoncentration; MKN; MAC-MKN;

  Sammanfattning : The purpose of this study was (1) to study the proportion (X) of the flow in a watercourse that consists of urban runoff during a rain event and (2) to evaluate the risk that a few chosen pollutants, transported by urban runoff, exceed the maximum allowed concentration in the watercourse according to the environmental quality standards (MAC-EQS). The Fyris river in Uppsala, Sweden, was selected as a case study. LÄS MER