Sökning: "flöden"

Visar resultat 16 - 20 av 520 uppsatser innehållade ordet flöden.

 1. 16. Från vagga till vagga : En studie om textilindustrins förutsättningar och arbete för att införa ett cirkulärt flöde av textilier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Louise Härnälv; Erica Britts; [2019]
  Nyckelord :cirkulär ekonomi; hållbart mode; textilindustrin; Agenda 2030; konsumentbeteende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Textilindustrin är en av de mest förorenande industrierna i världen och allt fler textilföretag inför fast fashion-liknande koncept med nyhetssläpp nästintill varje dag, i takt med att trender kommer och går. Hållbart mode ses ofta som en oxymoron, då fast fashionkonceptet kan ses som motsatsen till det långsiktiga perspektivet inom hållbarhet. LÄS MER

 2. 17. Leaninspirerad verksamhetsstyrning inom svensk hälso- och sjukvård –En fallstudie av Ortopedkliniken på Uddevalla sjukhus

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ebba Hällin Olsson; Kristina Landström; [2018-09-11]
  Nyckelord :Fallstudie; lean; förändringsledning; verksamhetsstyrning; svensk hälso- och sjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Mycket pekar på att krav, förväntningar och kostnader inom hälsoochsjukvård, inte minst i Sverige, i framtiden kommer att öka. För att klara av allt tuffareförhållanden krävs det att knappa resurser används på ett effektivt sätt utan att kompromissamed vårdkvalitén. LÄS MER

 3. 18. Methane fluxes from tree stems in Amazon floodplains : Evaluating methodological aspect of measuring spatial and seasonal variability in a flooded system

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring; Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :felicia Widing; Nina Rubensson; [2018]
  Nyckelord :CH4; Tree stems; Amazon floodplain forest; Wetlands; flux; Solimões; Negro; Tapajós;

  Sammanfattning : Träd i tropiska våtmarker har uppmärksammats som en viktig källa till regionala och globala metan (CH4) utsläpp, då träd fungerar som utsläppskanaler för metan som bildas i sedimenten. Dock finns det en osäkerhet gällande säsongsvariation och rumslig variation samt mängden CH4 utsläpp från träd, eftersom kunskapen kring regionala flöden är begränsad. LÄS MER

 4. 19. Energisystemanalys vid Tekniska verkens kraftvärmeverk

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem

  Författare :Simon Johnsson; [2018]
  Nyckelord :Pannverkningsgrad; Indirekt verkningsgrad; Kraftvärmeverk; Direkt verkningsgrad;

  Sammanfattning : Linköpings kraftvärmeverk (KV1) som drivs av Tekniska verken har under en längre tid haft en upplevd obalans, dels mellan mängden tillfört bränsle och mängden producerad ånga, dels mellan mängden producerad ånga och mängden producerad el samt nyttig värme i fjärrvärmenätet. Detta arbete syftar till att hjälpa Tekniska verken att utreda den upplevda obalansen mellan mängden tillfört bränsle och mängden producerad ånga. LÄS MER

 5. 20. Flödesberoende avvikelser hos distributionen av läkemedel inom neonatalvården vid användning av infusionspumpar

  Kandidat-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem; KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Evgenija Kravchenko; Patrik Forsberg Trägårdh; [2018]
  Nyckelord :Infusion pump; volume pump; syringe pump; neonatal care; distribution; infusion; infusionspump; volympump; sprutpump; neonatalvård; distribution; infusion;

  Sammanfattning : Volym- och sprutpumpar används inom neonatalvården tillsammans med en specialanpassad kateter. De prematurfödda barnen är mycket känsliga för feldoseringar men det finns minimalt med dokumenterade projekt som undersöker hur väl den distribuerade dosen stämmer överens med den angivna på infusionspumpen. LÄS MER