Sökning: "flödesproportionell provtagning"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden flödesproportionell provtagning.

 1. 1. Turbiditet för indirekt mätning av metaller i vattendrag

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Jennifer Jonsson; [2020]
  Nyckelord :turbidity; metals; water quality; stormwater; indirect measurment; turbiditet; metaller; vattenkvalitet; dagvatten; indirekt mätning;

  Sammanfattning : When stormwater flows from hard surfaces in urban areas it contributes with pollutants to nearby watercourses. Also runoff from rural areas dominated by agriculture and forestry can contribute with nutrients and pollutants to watercourses. LÄS MER

 2. 2. Förekomst av mikroplast i dagvatten : En jämförande studie av dagvatten från vägtrafik och konstgräs i Uppsala

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Yvonne Trinh; [2019]
  Nyckelord :microplastic; storm water; road traffic; artificial turf; Uppsala; emission factor; mikroplast; dagvatten; vägtrafik; konstgräsplan; Uppsala; emissionsfaktor;

  Sammanfattning : Material av plast är praktiska och användbara, vilket medför att de återfinns i många produkter som används i vardagen. På grund av dess egenskaper har framställning av produkter och användning av plast ökat sedan massproduktionen av plast började. Mikroplast definieras som plastobjekt med en storlek mindre än 5 millimeter. LÄS MER

 3. 3. Förslag på generell arbetsprocess för utredningar av befintliga dagvattendammar ur ett funktionellt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Demir Blekic; Adam Fritz; [2016]
  Nyckelord :Stormwater pond; Stormtac; stormwater management; investigation methods; proposals for action; sediment sampling; dagvattendamm; stormtac; dagvattenhantering; undersökningsmetoder; åtgärdsförslag; sedimentprovtagning;

  Sammanfattning : Syfte: I dagens läge byggs nya dagvattendammar för att magasinera dagvatten som överbelastar dagvattenledningssystemen och de befintliga dagvattendammarna förblir utan översyn. Eftersom klimatförändringar bidrar till att femårsregn kommer i en högre frekvens ökar flödet av dagvatten och orsakar att allt fler dagvattendammar kommer att bli underdimensionerade. LÄS MER

 4. 4. Föroreningar från gata till å : Utvärdering av beräkningsmetod för föroreningsbelastningfrån dagvatten genom en fallstudie i Uppsala

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Johan Karlsson; Hannes Öckerman; [2016]
  Nyckelord :Stormwater; SMED; model; StormTac; baseflow; flow-proportional sampling; flow measurement; nutrients; heavy metals; suspended solids; rainfall intensity; rainfall depth; uncertainty; Dagvatten; SMED; modell; StormTac; basflöde; flödesproportionell provtagning; flödesmätning; tungmetaller; näringsämnen; suspenderade ämnen; regnintensitet; regndjup; osäkerhet;

  Sammanfattning : Vi lever i ett samhälle med pågående urbanisering. Nyexploateringar och förtätningar istadsmiljöer bidrar till minskad infiltration och evapotranspiration samt ökad ytavrinning avregn- och smältvatten; så kallat dagvatten. LÄS MER

 5. 5. Vattenrening på Örtoftaverket - processvatten, rökgaskondensat och dagvattendammar

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Monica Kaija; [2016]
  Nyckelord :fällningskemikalie; flockning; fällning; processvatten; Sorbacal; kvicksilver; tillsatsmedel; Rökgaskondensat; rökgasrening; flockningskemikalie; dagvattendammar; reningsgrad; kemiteknik; chemical engineering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver optimering och analysering av Örtoftaverkets vatten till recipient i följande tre områden: • Processvattenreningen, fällning och flockning • Rökgaskondensatet, kvicksilverreduktion • Dagvattendammar, reningsgrad Processvattenreningens fällning och flockning var i behov av intrimning för att öka flockstorleken och –hållfastheten, och på så vis underlätta avskiljningen av metall och suspenderad substans. Två fällningskemikalier, järnkloriden PIX-111 respektive polyaluminiumkloriden PAX-XL60, testades i kombination med den anjoniska flockningspolymeren Superfloc A-1883RS. LÄS MER