Sökning: "flag of convenience"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden flag of convenience.

 1. 1. Delegering av flaggstatsskyldigheter : Hur påverkas sjösäkerheten av flaggstatens delegering av skyldigheter till klassificeringssällskap?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Imola Szanto; Lucas Nawrin Oxing; [2020]
  Nyckelord :Classification Society; commission of inquiry; delegation; environmental effects; flag of convenience; flag state; genuin link; Kalmar Maritime Academy; Linnaeus University; maritime safety; nationality of ships; port state control; ship construction; shipping; ship safety; UNCLOS; Bekvämlighetsflagg; delegering; fartygskonstruktion; fartygsnationalitet; fartygssäkerhet; flaggstat; genuin länk; hamnstatskontroll; haverikommissionen; Havsrättskonventionen; klassificeringssällskap; Linnéuniversitetet; miljöeffekter; reell anknytning; sjöfart; Sjöfartshögskolan; sjösäkerhet; UNCLOS.;

  Sammanfattning : Arbetet har syftat till att undersöka och problematisera flaggstatens och klassificeringssällskapens roller såsom kontrollfunktion avseende sjösäkerhet. Frågor har ställts angående vilka skyldigheter flaggstater å ena sidan, och klassificeringssällskap å andra sidan, har vad gäller fartygskonstruktion och fartygssäkerhet. LÄS MER

 2. 2. TAP-avtal - En alternativ kollektivavtalsmodell i handelsflottan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Erik Ersgård; [2017]
  Nyckelord :Social dumping; etnicitet; kollektivavtal; TAP-avtal; handelsflottan; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Svensk sjöfart har sedan oljekrisen i början av 1970-talet i olika omgångar haft svårt att konkurrera på den internationella marknaden. Svenska rederier har saknat de verktyg som flertalet andra sjöfartsnationer har haft för att kunna hålla nere personalkostnaderna. Dessa verktyg har exempelvis bestått i parallella sjöfartsregister. LÄS MER

 3. 3. Sjökontroll i fredstid? : En teoriprövande fallstudie på operationerna kring Adenviken.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Ilkay Tanriverdi; [2016]
  Nyckelord :Sjökontroll; skyddande av sjöfart; pirater; Adenviken; herravälde till sjöss;

  Sammanfattning : In the World today the sea is a vital part of global commerce. Historically the merchant fleet has been a national asset which meant it was the navy’s responsibility to protect them. Today however, most commercial shipping is registered under a flag of convenience. LÄS MER

 4. 4. Anställningsavtal : En jämförelse mellan olika anställningsavtal för fartygsbefäl

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Victor Devinder; Per Dynesius; [2016]
  Nyckelord :Employment agreement; Storsjö; ITF; Faroe; termination; illness and injury cases; liability; Anställningsavtal; Storsjö; ITF; Färöarna; uppsägning; sjukdom och skadefall; skadeståndsansvar;

  Sammanfattning : Detta arbete behandlar anställningsavtalen: det svenska Storsjöavtalet för styrmän/telegrafist, färöiskt anställningsavtal för svenska fartygsbefäl och ITF:s anställningsavtal för besättningsmedlemmar på bekvämlighetsflaggade fartyg. Syftet med jämförelsen var att utröna skillnaderna mellan avtalen, gällande uppsägning, ekonomisk ersättning vid sjukdom och skadefall samt skadeståndsansvar med hänsyn till social trygghet. LÄS MER

 5. 5. Coastal State Jurisdiction over Foreign Flagged Vessels Suspected of Piracy, Human Trafficking and Oil Pollution Offences, and the Interrelationship with Flag State Jurisdiction: A Comparative Analysis

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Charlotte Dahl; [2013]
  Nyckelord :Maritime law; sjörätt; piracy; human trafficking; oil pollution; jurisdictions; customary international law; havsrätt; UNCLOS; oncurent jurisdictions; SUA; flags of convenience; Law and Political Science;

  Sammanfattning : .... LÄS MER