Sökning: "flashback"

Visar resultat 1 - 5 av 158 uppsatser innehållade ordet flashback.

 1. 1. “ALLT ÄR DEN LILLA RÅTTANS FEL, HÖRDE FRÅN EN SÄKER KÄLLA ATT HEN OCKSÅ SYSSLAR MED KRIMINELLA VERKSAMHETER” - En kvantitativ innehållsanalys om medborgarjournalistikens kvalitet på Flashback

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Emelie Gustafsson; Josefine Gerdtman; [2023-03-10]
  Nyckelord :Medborgarjournalistik; användargenererat innehåll UGC ; kvalitet; Flashback;

  Sammanfattning : As interactive media have grown, citizen journalism has gained greater importance. Almost half of Sweden's population takes part in news delivery on social media, where the discussion forum Flashback is one of the platforms. LÄS MER

 2. 2. HOMOSOCIALITET PÅ FLASHBACK - En kritisk diskursanalys om mäns inkluderings- och exkluderingsprocesser inom MGTOW-rörelsen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Susanna Elmén Berg; [2023-02-17]
  Nyckelord :Flashback; genus; hegemonisk maskulinitet; homosocialitet; MGTOW;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Studiens syfte är att undersöka och problematisera hur homosocialitet manifesteras via distanseringar till kvinnor och misogyna diskurser inom MGTOW-rörelsen på det svenska diskussionsforumet Flashback. Studiens frågeställningar lyder: Vilka maskuliniteter konstrueras och eftersträvas i inkluderingsprocessen och vilka gör inte det? Hur används hat och distans till kvinnor som gemensamhetsskapande för männen? Vilka strategier synliggörs på forumet för att männen ska kunna återfå en maktposition? Metod och material: Studien har en kvalitativ ansats där Faircloughs kritiska diskursanalys och den tredimensionella modellen utgjorde studiens analysmetod. LÄS MER

 3. 3. Medieskada som billighetsskäl

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Violeta Bukera; [2023-02-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det är, mot bakgrund av allmänhetens allt växande intresse för brottmål och den rättskipande verksamheten, naturligt att brottsjournalistiken idag är en självklar del av mediekanalernas nyhetsrapportering. Det rapporteras dagligen om gärningar som begås i landet och om de framsteg som de brottsbekämpande myndigheterna gör i redan pågående utredningar. LÄS MER

 4. 4. ” […] Är det rätt att tvinga svenska barn att gå i skolor med ghetto barnen? […]” : En kvalitativ studie om hur skolsegregation och skolval kan konstrueras på Flashback forum

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Helena Duarte Bellucci; Rita Yakoub; [2023]
  Nyckelord :Sociology; qualitative content analysis; school segregation; stigma; the figuration of established and outsiders; us- and them perspective; Sociologi; kvalitativ innehållsanalys; skolsegregation; stigma; figurationen om etablerade-outsiders; vi- och demperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur några röster på Flashback forum problematiserar mångkulturalitet i segregerade skolor i förhållande till skolval. Tidigare forskning visar att föräldrar med svensk bakgrund undviker mångkulturella och stigmatiserade bostadsområden, när det kommer till val av skola för deras barn. LÄS MER

 5. 5. Fixation and Machine Learning A new method for measuring fixation in internet users using machine learning and natural language processing

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Katarina Rivera Ahlin; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Fixation — the state of mind where an individual is intensely fixated on one individual, activity or idea —  can be an early warning sign of an individual that will later go on to commit violent acts. This paper details the development of a method that measures fixation from texts written on internet forums, a method that could (when expanded) be a part of threat assessment and prevention of violence. LÄS MER