Sökning: "flerdimensionalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet flerdimensionalitet.

 1. 1. Motivation att lära : En studie om elever och lärares upplevelser kring att lära sig matematik på gymnasiet ur ett motivationsteoretiskt perspektiv

  Master-uppsats, KTH/Lärande

  Författare :Edvin Moks; [2019]
  Nyckelord :Motivation; motivation theories; learning; teaching; mathematics; upper secondary school; motivational framework; directed qualitative content analysis; Motivation; motivationsteorier; lärande; undervisning; matematik; gymnasiet; riktad innehållsanalys;

  Sammanfattning : Forskning har visat att motivation har en stor betydelse för elevens lärande och välmående i skolan. Motivation har en lång forskningshistoria vilket har skapat en stor mängd tankar och idéer kring vad motivation är och hur den på bästa sätt kan främjas hos individen. LÄS MER

 2. 2. Virtuella landskap : en diskussion om VR‐modellen som representationsform i planering och gestaltning av framtida landskap

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Marcus Ekström; [2017]
  Nyckelord :inneslutande virtuell verklighet; visualisering; kommunikation; flerdimensionalitet; modell; planering och gestaltning;

  Sammanfattning : Den inneslutande virtuella verkligheten, en digital värld utan fysiska begränsningar, har utgjort kärnan i denna uppsats då VR-modellens plats som representationsmetod i landskapsarkitektur har diskuterats. Diskussionen behandlar även visualisering, en av de mer traditionella representationsmetoderna, som tar form genom skisser, sektioner, planer, perspektiv och modeller. LÄS MER

 3. 3. Åsiktsstruktur i EU-attityder

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Frida Vernersdotter; [2015-11-18]
  Nyckelord :Public opinion; European integration; EU support; EU resistance; atitudes; multidimensionality; typology; folkopinon; åsiktsstruktur; europeisk integration; EU-stöd; EU-motstånd; attityder; flerdimensionalitet; typologi;

  Sammanfattning : Building a bridge between the quantative and qualitative research fields on public opinionon the European Union I develop a typology of EU-attitudes based on theories of howparty positions on the EU are structured. The typology applies to public opinion and isbuilt on a two dimensional theoretical model where one dimension represent the opinionon the current membership in the European Union and the other dimension represents theopinion on European integration. LÄS MER

 4. 4. Mätning av generell skam : Raschanalys av Retzingers fysiska markörer och utmanande beteenden

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Joel Nilsson; [2013]
  Nyckelord :Shame; Scheff; Retzinger; Physical Cues; The Rasch Model; Rasch Analysis; Skam; Scheff; Retzinger; Fysiska markörer; Raschmodellen; Raschanalys;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen har jag försökt att konstruera ett mätinstrument för att mäta skam utifrån Thomas Scheffs forskning. De 14 påståenden som ingår i mätinstrumentet är baserade på Suzanne Retzingers forskning om kroppsliga markörer för skam och de resulterande utmanande beteendena. LÄS MER

 5. 5. Att mäta generell skam : En analys baserad på Raschmodellen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Emil Lundell; [2013]
  Nyckelord :Rasch; Shame; Retzinger; Rasch; Skam; Retzinger;

  Sammanfattning : The purpose of this paper was to investigate whether Suzanne Retzinger’s linguistic cues for shame and verbal behaviors for hiding shame could be used to measure shame in surveys based on Thomas Scheff’s theory of shame. I created a measurement instrument consisting of 30 statements, which were all meant to measure general shame. LÄS MER