Sökning: "flerspråk"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet flerspråk.

  1. 1. Flerspråkighet och lärande i matematik : En studie om hur språkförståelse påverkar möjligheter att lära sig matematik.

    M1-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

    Författare :Moataz Mlki; [2019]
    Nyckelord :Flerspråkiga elever; matematikspråket; studiehandledning i matematik; språkets betydelse i matematik.;

    Sammanfattning : Min studie handlar om flerspråkighet och lärande i matematik och har syftet att identifiera språkets betydelse i matematikundervisningen för flerspråkselever genom att undersöka hur flerspråkeleverna upplever språkförståelsen i matematikundervisningen och vilken roll har studiehandledning i flerspråkelevers lärande. Studien omfattar tjugo flerspråkelever i årskurserna sju till nio. LÄS MER