Sökning: "flerspråkiga barns samspel"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden flerspråkiga barns samspel.

 1. 1. Förskollärares användning av det verbala språket som redskap : En kvalitativ studie om samspel och flerspråkighet i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Julia Karlsson; Ellinor Steen; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Forskning visar att flerspråkighet i förskolan kan vara en utmaning och barns språkliga bakgrund lätt hamnar i skymundan i verksamheten. Utifrån ett maktperspektiv kan förskollärares förhållningssätt vara väsentligt för att ge barn förutsättningar att kommunicera. LÄS MER

 2. 2. Vill du vara med på våran lek? : En kvalitativ studie om flerspråkiga barns sociala samspel i den fria leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Diana Murad; Wendy Torres Taquechel; [2019]
  Nyckelord :flerspråkiga barns samspel; pedagog; lek; utomhusmiljö; observation- och intervjustudie;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om flerspråkiga barns sociala samspel. Ett intresse för att skriva om det här ämnet beror till stor del på att talet om “den flerspråkiga förskolan” kommit till uttryck under de senaste 10 åren, vilket syftar på förskolor där majoriteten av barnen har ett annat modersmål än svenska. LÄS MER

 3. 3. En kvalitativ studie om hur modersmålslärare upplever sitt arbete i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sanja Vukosavljevic; [2019]
  Nyckelord :flerspråkighet; modersmål; modersmålsundervisning; modersmålslärare; förskola;

  Sammanfattning : Inledning Modersmålslärare har i samband med bemötande av flerspråkiga barn på förskolan och skolan ett pedagogiskt uppdrag. För att kunna fullfölja sitt uppdrag finns det lagar och bestämmelser i form av läro- och kursplan som ska följas. I uppdraget ingår att besöka förskolor och skolor för att undervisa i modersmål. LÄS MER

 4. 4. Musikens betydelse för flerspråkiga barns språkutveckling : Musik som ett redskap för språkstimulans och kommunikation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Nurto Larsson; Soghra Hosseini; [2019]
  Nyckelord :Musikaktiviteter; språkutveckling; andraspråksinlärning; kommunikation; flerspråkiga barn; förskollärare; förskola;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att skapa kunskap om hur förskollärare kan främja språkutvecklingen hos flerspråkiga barn med hjälp av musikaktiviteter och hur de använder musik som ett redskap för språkstimulans och kommunikation. Det insamlade materialet analyserades med hjälp av ett sociokulturellt perspektiv av Vygotskij samt Gardners teoriutveckling kring multipla intelligenser. LÄS MER

 5. 5. Pedagogens arbete med flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Alev Kiran; Haifa Iskander; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka vilka arbetsmetoder pedagoger använder sig av för att stimulera och främja flerspråkiga barns språkutveckling. Även hur pedagoger integrerar flerspråkiga barns kultur och modersmål i förskolan. LÄS MER