Sökning: "flerspråkiga elever"

Visar resultat 1 - 5 av 433 uppsatser innehållade orden flerspråkiga elever.

 1. 1. Elevers uppfattningar om lärares språkattityder

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Helin Kochar; [2021-03-08]
  Nyckelord :språkattityder; flerspråkighet; modersmål; förort; transspråkande; mångkulturella urbana skolor; enspråkighetsnorm;

  Sammanfattning : Elevers uppfattningar om deras lärares språkattityder undersöks ur ett sociolingvistiskt perspektiv, på en mångkulturell skola i en förort där majoriteten av eleverna är flerspråkiga. Forskning visar att elever som talar flera språk, gynnas av att få tala alla sina språk även i skolan. LÄS MER

 2. 2. Lärares strategier för flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling inom NO-undervisningen i årskurs 1–3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Rebecca Erdösy Larsson; Pernilla Callmer; [2021]
  Nyckelord :Flerspråkiga elever; intervjuer; lärare 1–3; naturvetenskap; språk- och kunskapsutvecklande NO-undervisning; transspråkande;

  Sammanfattning : TIMSS rapporten från 2019 visar att elever i åk 4 som är utlandsfödda eller med utlandsfödda föräldrar, inte har lika höga resultat i naturvetenskap som eleverna med minst en svenskfödd förälder. Forskning visar att det förutsätts att elever har tillgång till ett speciellt fackspråk för att tillägna sig ämneskunskaper. LÄS MER

 3. 3. Men när det kommer till en text, då uppstår problemet : Anpassningar i matematik.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Naheda El-Khatib; [2021]
  Nyckelord :Anpassningar; flerspråkighet; kommunikation; matematik; stöd;

  Sammanfattning : Idag ser vi en ständig ökning av flerspråkiga elever i de svenska skolorna, vilket medför större utmaningar för lärare då lärare måste arbeta mycket med anpassning för att dessa elever ska kunna klara målen, så att lärarna på så sätt ska kunna utgå från elevernas behov och förutsättningar.Syftet med min studie är att undersöka utmaningar och svårigheter för flerspråkiga elever inom matematikundervisningen samt att undersöka varför språkutvecklingen är viktig i matematiken för dessa elever. LÄS MER

 4. 4. Svensklärares förhållningsätt till flerspråkighet i svenskundervisningen : En enkätundersökning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Mikael Skov Pedersen; [2021]
  Nyckelord :svenska; flerspråkighet; transspråkande; modersmål; grundskola;

  Sammanfattning : I den svenska skolan går många elever med annat modersmål än svenska och tidigare forskning har visat att elevernas undervisning förbättras genom att eleverna får tillgång till hela sin språkliga förmåga (se exempelvis García & Wei, 2018; Svensson et al., 2018). Därför bör elevernas samtliga språk ges utrymme i undervisningen. LÄS MER

 5. 5. Flerspråkiga elevers språkutveckling : Faktorer som gynnar språkutvecklingen hos flerspråkiga grundskoleelever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Christine Hayek; Maggie Afrem; [2021]
  Nyckelord :Grundskolan; flerspråkighet; språkutveckling; klassrumsinteraktion; flerspråkiga elever;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie ämnar undersöka flerspråkiga elever. Syftet var att granska vilka faktorer som gynnar deras språkutveckling samt hur lärare arbetar för att främja deras språkutveckling. Undersökningen riktar sig till grundskolan, med huvudfokus i årskurserna 4–6. LÄS MER