Sökning: "flerspråkiga elever"

Visar resultat 1 - 5 av 513 uppsatser innehållade orden flerspråkiga elever.

 1. 1. Lärares strategier för att inkludera alla flerspråkiga elever i NO-undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Maja Agborg; Maria Berggren; [2022]
  Nyckelord :flerspråkiga elever; lågstadiet; multimodalitet; NO-undervisning; semiotiska resurser; transspråkande;

  Sammanfattning : Den ökade flerspråkigheten i samhället leder till utmaningar i den svenska skolan som präglas av en enspråkig norm. Flerspråkiga elever presterar generellt sämre i naturvetenskapliga ämnen. LÄS MER

 2. 2. Dialogens betydelse för flerspråkiga elever: Ett transspråkigt projekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM); Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Nagham Adnan; Wassan Ali; [2022]
  Nyckelord :Dialog; flerspråkiga elever; grupparbete; modersmål; muntlig interaktion; studiehandledare.;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka hur språklärare och studiehandledare resonerar kring hur de tillsammans kan uppmuntra elever till att delta i den muntliga interaktionen som sker i klassrummet. Arbetet syftar till att besvara följande två frågeställningar;  Vad säger språklärare om hur de arbetar med muntlig interaktion i det flerspråkiga klassrummet för att uppmuntra elevernas interaktiva förmåga?    Vad finns det för olika exempel på stöttning som är effektiva för att främja den muntliga interaktionen? För att undersöka hur lärare och studiehandledare arbetar med att främja den muntliga interaktionen genomförde vi en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer med 5 språklärare och 2 studiehandledare. LÄS MER

 3. 3. Läsgaranti för flerspråkiga elever? : En studie om flerspråkiga elevers literacyundervisning i en svensk skolkontext.

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Petra Tanaka; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Läs- och skrivsvårigheter hos lågstadieelever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Rim Yousif; Katarina Zubak; [2022]
  Nyckelord :dyslexi; flerspråkighet; grundskola; lågstadieelever; lässvårigheter och skrivsvårigheter;

  Sammanfattning : I denna kunskapsöversikt har vi med hjälp av tio vetenskapliga artiklar svarat på följande frågeställningar: Vilka svårigheter kan elever med dyslexi och flerspråkiga elever möta i läs- och skrivundervisningen? Hur yttrar sig svårigheterna i undervisningen?Resultatet visar olika svar utifrån tre teman som vi har utgått ifrån. Det första temat är “läs- och skrivsvårigheter i undervisningen”, där stavning blir ett bekymmer för elever eftersom de har svårt att producera längre texter. LÄS MER

 5. 5. Hur lärare arbetar med dyslexi - hos flerspråkiga elever och enspråkiga svensktalande elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Maria Ifram; Sandy Aphrem; [2022]
  Nyckelord :Arbetssätt; undervisningsverktyg; insatser; dyslexi; enspråkiga; flerspråkiga;

  Sammanfattning : Denna forskningsstudie handlar om dyslexi relaterat till flerspråkiga elever med dyslexi och enspråkiga svensktalande elever med dyslexi. Fem intervjuer genomfördes med olika verksamma lärare. Intervjuerna genomfördes på två olika skolor där en skola var mångkulturell och den andra skolan hade fler svensktalande elever. LÄS MER