Sökning: "flerspråkighet framställs"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden flerspråkighet framställs.

 1. 1. Om eller för mångfald? En kritisk diskursanalys av ur.se

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Johanna Rylner Kjellgren; [2019-02-13]
  Nyckelord :språkideologi; flerspråkighet; etnicitet; mångfald; kritisk diskursanalys; multimodal;

  Sammanfattning : Flera forskare menar att en monolingvistisk norm fortfarande gör sig gällande i Sverige. Ett sätt att studera hur denna norm gör sig gällande är att studera hur mångfald framställs på olika sätt. I denna kvalitativa studie har syftet varit att undersöka hur etnisk och språklig mångfald framställs på webbplatsen ur.se. LÄS MER

 2. 2. Språklig variation som ämnesområde i gymnasieskolan. En jämförande studie av ämnena svenska och svenska som andraspråk utifrån ämnesplansanalys och lärarintervjuer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Alma Rauer; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I detta examenarbete fokuseras ämnesområdet språklig variation i gymnasieskolan genom en komparativ studie av skolämnena svenska och svenska som andraspråk. Ämnesområdets förutsättningar undersöks i en tvådelad studie bestående av en ämnesplansanalys och en intervjustudie. LÄS MER

 3. 3. ”Det finns ingen reflektion i lärandet i hemlandet ”Språkliga konstruktioner av andraspråkslärares implicita attityder till nyanländas kulturella resurser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Helin Duman; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med min studie är att undersöka med vilka språkliga medel negativa attityder till nyanländas kulturella resurser konstrueras. Frågeställningar som besvaras i studien är:  Med vilka språkliga medel konstrueras explicita och implicita negativa attityder till nyanlända elever?  Hur kommer dessa till uttryck i relation till kulturella resurser som flerspråkighet, kodväxling, modersmål och transfer? Metoden i studien är en kvalitativ analys av inspelat material där några utvalda analyseras ingående. LÄS MER

 4. 4. En metasyntes om flerspråkighet i en digital omvärld. : En samlad kunskapsöversikt över meningsbärande diskurser i aktuell forskning i yngre barns utbildning.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Maria Björkén; Leena Bovin; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att genom en metasyntes med efterföljande analys synliggöra hur flerspråkighet framställs i relation till yngre barn och digitala verktyg i aktuell forskning. Andra förståelser om flerspråkighet öppnas upp genom det feministiskt poststrukturella perspektivet. LÄS MER

 5. 5. Språket på väggarna : En etnografiskt inspirerad studie av hur flerspråkighet synliggörs i en skolas lingvistiska landskap

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Andreas Nuottaniemi; [2018]
  Nyckelord :Lingvistiskt landskap; translanguaging; geosemiotik; flerspråkighet;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka i vilken mån och hur flerspråkighet synliggörs i en skolas lingvistiska landskap. Detta görs utifrån följande frågeställningar: (1) Vilka språk finns representerade i skolans lingvistiska landskap och hur reflekterar de elevernas språkliga resurser? (2) I vilken mån framställs flerspråkighet som en resurs i det lingvistiska landskapet? (3) På vilket sätt kan det lingvistiska landskapet bidra till (re)produktionen av ideologier förknippade med språk i skolan? Flerspråkighet tolkas i uppsatsen utifrån ett translanguaging-perspektiv, där språkförmågan hos individen ses som en sammanhållen, flytande kompetens. LÄS MER