Sökning: "flerspråkighet i förskoleklass"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden flerspråkighet i förskoleklass.

 1. 1. Andraspråkselevers språkinlärning i förskoleklass : Verktyg och faktorer som möjliggör andraspråkselevers språkinlärning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Julia Hall; Tess Hedberg; [2023]
  Nyckelord :Andraspråk; flerspråkighet; literacy; scaffolding; transspråkande;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka vilka verktyg som används i två olika skolor i undervisningen, för att andraspråkselever ska tillgodogöra sig undervisningen i förskoleklassen. Kopplat till syftet har vi det sociokulturella perspektivet och ramfaktorteorin som ett analysverktyg, där vi jämför och letar efter skillnader och likheter skolorna emellan. LÄS MER

 2. 2. Att synliggöra språklig mångfald i undervisningen – En kvalitativ studie om flerspråkighet i förskoleklassen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Jennifer Pettersson; Lisa Sundling; [2023]
  Nyckelord :Flerspråkighet; förskoleklass; transspråkande; språklig mångfald; interkulturalitet;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att fördjupa kunskapen kring hur elevers flerspråkighet synliggörs i förskoleklassen. Det undersöktes genom att ta reda på hur lärare planerar för och arbetar med språklig mångfald i undervisningen, samt hur den språkliga mångfalden blir synliggjord för eleverna i klassrumsmiljön. LÄS MER

 3. 3. Dokumentation, kartläggning, språkstöd och samverkan kring flerspråkiga barn och elevers språkutveckling i förskolan och förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Josephine Helgemo; [2023]
  Nyckelord :dokumentation; kartläggning; samverkan; språkstöd; flerspråkighet; förskola; förskoleklass;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka kunskapen om på vilka olika sätt pedagoger i förskolan och förskoleklassen dokumenterar och kartlägger flerspråkiga barns språkutveckling, vilket språkstöd som ges vid dessa tillfällen, samt på vilken information som överförs och hur samverkan sker vid övergången från förskola till förskoleklass. För att uppnå studiens syfte användes kvalitativa intervjuer som metod där det insamlade materialet analyserades utifrån det sociokulturella perspektivet och tidigare forskning inom studiens ämnesområde. LÄS MER

 4. 4. Muntligt berättande som språkutvecklande verktyg för flerspråkiga barn : Förskollärares erfarenheter och kunskaper om muntligt berättande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Ulrika Alfredsson; Åsa Johansson; [2022]
  Nyckelord :multilingualism in preschool; oral storytelling; language development in preschool; språkutveckling i förskolan; flerspråkighet i förskolan; muntligt berättande;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur förskollärare upplever att muntligt berättande påverkar språkutvecklingen hos flerspråkiga barn. Studien utgår från en kvalitativ metod. Empirin samlades in genom fem semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Språkets roll för elevers lärande av matematik : En systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Emilia Saglamoglu; Gabriella Jansson; [2022]
  Nyckelord :Matematik; språk; flerspråkighet; modersmål; matematikinlärning; matematikundervisning;

  Sammanfattning : Denna systematiska litteraturstudie behandlar språkets betydelse vid matematikinlärning. Studien inriktar sig på grundskolans förskoleklass samt årskurserna 1-3. LÄS MER