Sökning: "flerspråkighet i undervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 174 uppsatser innehållade orden flerspråkighet i undervisning.

 1. 1. Språk- och kunskapsutveckling för nyanlända elever i undervisningen. En studie med ämneslärare och sva-lärare på högstadiet åk 7-9

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Thao Truong; [2021-03-08]
  Nyckelord :undervisning av nyanlända elever; språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt; kartläggning; genrepedagogik;

  Sammanfattning : Den här undersökningen handlar om nyanlända elevers språk- ochkunskapsutveckling i undervisningen. Syftet med studien är att undersöka vadsva-lärare och ämneslärare upplever som viktigt och vilka faktorer som lärarnabetraktar som betydelsefulla för nyanlända elevers språk- och kunskapsutvecklingsamt skillnader och likheter ur deras perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares förhållningssätt och arbete med barns flerspråkighet : i ett pedagogiskt och samhällsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Etsegenet Ditta; [2021]
  Nyckelord :flerspråkighet; undervisning; utveckling; språk; syn; stöd; modersmål;

  Sammanfattning : Denna studie baseras på tre intervjuer med tre erfarna förskollärare som delar med sig av sina upplevelser och kunskaper kring att arbeta med flerspråkiga barn. Studien diskuterar flerspråkighet ur olika synvinklar och behandlar ämnet flerspråkighet från både ett samhälls och pedagogiskt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Svensklärares förhållningsätt till flerspråkighet i svenskundervisningen : En enkätundersökning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Mikael Skov Pedersen; [2021]
  Nyckelord :svenska; flerspråkighet; transspråkande; modersmål; grundskola;

  Sammanfattning : I den svenska skolan går många elever med annat modersmål än svenska och tidigare forskning har visat att elevernas undervisning förbättras genom att eleverna får tillgång till hela sin språkliga förmåga (se exempelvis García & Wei, 2018; Svensson et al., 2018). Därför bör elevernas samtliga språk ges utrymme i undervisningen. LÄS MER

 4. 4. Det är viktigt att stötta barnen i deras språkliga utveckling, detta är en del av deras identitet. : En kvalitativ studie om förskollärares arbete med flerspråkighet i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Indira Mrkonja; Natalie Vukmirovic; [2021]
  Nyckelord :Förskola; flerspråkighet; undervisning; sociokulturellt perspektiv; språkutvecklande strategier; modersmål.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap kring hur förskollärare beskriver arbetssätt som utvecklar barns flerspråkighet i förskolan. Frågeställningarna som studien grundar sig i är följande: Hur arbetar förskollärare för att stimulera barns flerspråkighet i rutinsituationer samt vilka olika resurser använder förskollärare för att ge alla barn möjligheter att utveckla alla språk i förskolan. LÄS MER

 5. 5. Jag vet vad jag ska göra, men inte hur? : Förskollärares och lärares syn på barns flerspråkighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Julia Backman; Ninni Wahlström; [2021]
  Nyckelord :flerspråkighet; modersmål; nationella mål; flerspråkig undervisning;

  Sammanfattning : Studien kommer att belysa hur förskollärare och lärare ser på den egna flerspråkiga undervisningen. Studien behandlar tidigare forskning och intervjuer med både lärare och förskollärare. LÄS MER