Sökning: "flerspråkighet i undervisning"

Visar resultat 6 - 10 av 176 uppsatser innehållade orden flerspråkighet i undervisning.

 1. 6. Inkludering och anpassningar i svensk skola : en kunskapsöversikt med fokus på nyanlända elever.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sandra Zinajic; Sali Saouli; [2021]
  Nyckelord :nyanlända elever; newly arrived students; inkludering; inclusion; anpassningar; svenskämnet;

  Sammanfattning : Sammanfattning Sverige har sedan 2015 tagit emot en större mängd nyanlända ensamkommande barn. Då dessa barn har rätt enligt svensk lag att gå i svensk skola, har skolorna fått utvecklas och anpassas för att de nyanlända barnen ska få en så bra skolgång som möjligt. LÄS MER

 2. 7. Jag kan svenska, engelska och tyska men jag är inte flerspråkig : En språkideologisk analys av lärares syn på flerspråkighet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Julia Buchalle Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Flerspråkighet; enspråkighetsnorm; språkideologi; språkhierarki;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka lärares syn på flerspråkighet i grundskola, gymnasieskolan och vuxenutbildningen, utreda om det existerar enspråkiga och språkhierarkiska föreställningar kring lärarnas uppfattningar samt om det skilde sig mellan SVA/SFI-lärare och lärare i övriga ämnen. Studien undersökte 130 informanter om deras syn på flerspråkighet genom en webbaserad enkätstudie. LÄS MER

 3. 8. Nyanlända elever i mötet medsvenskämnet : en intervjustudie ur åtta lärares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sali Saouli; Sandra Zinajic; [2021]
  Nyckelord :nyanlända elever; inkludering; anpassningar; svenskämnet; svenska som andraspråk; flerspråkighet; transspråkande;

  Sammanfattning : Inledning Asylsökande barn har inte skolplikt som alla andra barn i Sverige, men de har rätt att få skolundervisning om så önskas. Asylsökande barn ska i och med detta få möjlighet att få delta i undervisning senast en månad efter ankomsten till Sverige. LÄS MER

 4. 9. Barns flerspråkighet och språkutveckling i svenska förskolor : Children´s multilingualism and language development in Swedish preschools

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Julia Jerre; Nada Salameh; [2021]
  Nyckelord :Flerspråkighet; språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med den här undersökningen är att granska hur pedagogerna från två olika förskolor i Malmö Stad arbetar, där det finns flerspråkiga barn och vuxna i verksamheten. Undersökningen har utförts med hjälp av intervjuer med förskolepersonalen, som förklarar hur vardagen ser ut i förskolan samt hur pedagogerna väljer att lägga upp sitt arbetssätt kring flerspråkighet och språkutveckling i deras undervisning. LÄS MER

 5. 10. En studie om flerspråkighet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Dilan Kayacan; [2021]
  Nyckelord :Flerspråkighet i förskolan; Flerspråkig miljö; Identitet; Samverkan; Undervisning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER