Sökning: "flexibelt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 227 uppsatser innehållade orden flexibelt arbete.

 1. 1. Konsekvenser i Pandemins spår - Har efterfrågan på kontorslokaler förändrats?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Gustav Ingvaldsson; [2021]
  Nyckelord :Efterfrågan; Marknadsanalys; Kontor; Covid-19; 4Q-modellen; Global kris; Urban ekonomi; Fastighetsvärdering; Coworking; Hemarbete; Demand; Market Analysis; Office Space; 4-Quadrant Model; Global Crisis; Urban Economics; Real Estate Valuation; Remote Work; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Since the outbreak of the pandemic early 2020, the world has experienced disruptive change in many of its foundations. Privileges as free movement, the freedom of assembly and simply being able to go to the movies have been replaced by strict local and national policies, limiting humans and companies. LÄS MER

 2. 2. Balansen mellan arbete och privatliv i den digitala eran : En kvalitativ intervjustudie av 11 tjänstemän i den privata sektorn

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Emelie Joelsson; Sara Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Psykologi; gränslöst arbete; flexibelt arbete; digitala arbetsverktyg; balans mellan arbete och privatliv; arbetsrelaterad stress;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur tjänstemän inom den privata sektorn upplever det gränslösa arbetet i den digitala eran med hänsyn till balansen mellan arbete och privatliv, samt i vilken utsträckning det gränslösa arbetet påverkar respondenternas upplevelse av arbetsrelaterad stress (Clark, 2000; Karasek & Theorell, 1990). En kvalitativ forskningsansats valdes där datamaterialet samlades in genom semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Anställdas upplevda produktivitet vid hemarbete : En kvalitativ fallstudie med åtta tjänstemän

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Frida Pettersson; Victoria Jonsson; [2021]
  Nyckelord :Working from home; teleworking; remote working; working from office; flexible working; perceived productivity; Hemarbete; distansarbete; kontorsarbete; flexibelt arbete; upplevd produktivitet;

  Sammanfattning : Hemarbete har blivit vardag för många med ett administrativt yrke. Det har funnits olika syn på huruvida hemarbete bidrar till högre produktivitet eller inte. Flera organisationer har börjat fundera på om de ska implementera hemarbete som en beständig förändring efter Corona-pandemins slut. LÄS MER

 4. 4. Vilken påverkan har ökad tillgänglighet i samband med digitaliseringen på balansen mellan arbete och privatliv? : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Elma Viden; Felicia Jansson; [2021]
  Nyckelord :work-life balance; stress; arbetspsykologi; digitalisering; flexibelt arbete; tillgänglighet; stress;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka vilken påverkan ökad tillgänglighet i samband med digitaliseringen har på balansen mellan arbetsliv och privatliv. Vidare avsåg studien att undersöka dess eventuella påverkan på stress. LÄS MER

 5. 5. Framtidens arbetsplats : Hur kan förutsättningarna för distansarbete hemifrån förbättras?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Andreas Berggren; [2021]
  Nyckelord :Compact living; remote work; teleworking; furniture design; design; desk; future workplace.; Compact living; möveldesign; design; skrivbord; arbetsyta; hemarbete; distansarbete; flexibelt arbete; arbetsbord.;

  Sammanfattning : Trenden är tydlig, vi arbetar flexiblare nu för tiden och det verkar vara början på en strukturomvandling av arbetsmarknaden, det har blivit extra tydligt under Covid-19 pandemin. De absolut flesta som arbetar på distans arbetar hemifrån och våra hem måste anpassas till dessa flexibla arbetsformer. LÄS MER