Sökning: "flexibelt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 178 uppsatser innehållade orden flexibelt arbete.

 1. 1. Tekniska förutsättningar för att balansera arbete och privatliv - Med fokus på IT-baserat mobilt arbete

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Erika Carlsson; Emilia Svefelt; [2019]
  Nyckelord :Gränslöst arbete; Gränshantering; Mobil teknik; Mobila funktioner; Flexibelt arbete;

  Sammanfattning : Mobil teknik har medverkat till ett flexibelt arbete i både tid och rum då många yrkesverksamma personer kan utföra arbete när och var som helst. Detta har öppnat upp för ett allt mer gränslöst arbete, vilket innebär att tid och plats som tidigare varit till för privatliv numera inkräktas av arbetslivet. LÄS MER

 2. 2. Det transformativa ledarskapet, en självklarhet! Eller? : En kvalitativ intervjustudie med fokus på ledares inverkan på den psykosociala arbetsmiljön

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning; Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Simone Löfblad; Madeleine Bringevall; [2019]
  Nyckelord :Transactional Leadership; Transformational Leadership; Psychosocial Work Environment; Situational Leadership; Motivation; Job Satisfaction; Transaktionellt ledarskap; transformativt ledarskap; psykosocial arbetsmiljö; situationsanpassat ledarskap; motivation; arbetstillfredsställelse;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte – Syftet med studien är Att undersöka samband mellan ledarskap och god psykosocial arbetsmiljö hos medarbetare.För att svara på studiens syfte har syftet brutits ned till tre frågeställningar enligt nedan. 1. LÄS MER

 3. 3. Identifiering av möjliga människa-robot samarbeten i monteringsindustrin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Lisa Lexe; Rebecca Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Collaborative robot; robot; HRC; human-robot collaboration; collaboration; HRC task; assembly industry; industry; assembly; industry 4.0; Kollaborativ robot; robot; människa-robot samarbete; kollaborativ; monteringsindustrin; montering; industri 4.0;

  Sammanfattning : Skapat av Högskolan i Skövde och på uppdrag av Elektroautomatik i Skövde har detta projekt genomförts för att identifiera möjliga människa-robot samarbeten i monteringsmiljö. Robotarna som funnits i åtanke för denna form av samarbete är kollaborativa robotar. LÄS MER

 4. 4. Flexibelt småhus : Framtagande av typhus åt Dalahus

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Byggteknik

  Författare :Elisabet Wennström; [2019]
  Nyckelord :småhus; framtidsbyggande; hållbarhet;

  Sammanfattning : Byggbranschen står inför en stor utmaning för att bidra till en mer hållbar utveckling för att minska klimatpåverkan. I detta arbete undersöks möjligheten att bygga flexibla småhus som ett led i att bidra till minskad energiåtgång genom att maximera småhusens användning och bygga dem så energisnålt som möjligt, med miljövänliga material. LÄS MER

 5. 5. "Jag äger mitt liv" : En studie om fastighetsmäklares erfarenheter av gränslösa arbetsvillkor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Viktoria Arwidsson; Victoria Hedenquist; [2019]
  Nyckelord :gränslöst arbete; flexibel arbetstid; tillgänglighet; emotionellt arbete; styrning;

  Sammanfattning : Framväxten av ett alltmer flexibelt arbetsliv har bidragit till att gränserna mellan arbete och fritid successivt luckrats upp. Samtidigt har digitaliseringen möjliggjort för en ständig uppkoppling och med hjälp av olika teknologiska hjälpmedel kan individen numera arbeta vart som helst och när som helst. LÄS MER