Sökning: "flextid"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet flextid.

 1. 1. “Jag hinner aldrig igenom min 'to do'-lista” : En dagboksstudie om hur heltidsanställda med flexibelt arbete använder sin tid

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Cecilia Bergqvist; Larglinda Sopaj; [2019]
  Nyckelord :flextime; flexible work; overtime; work-life conflict; boundaryless work; time; time management; flextid; flexibelt arbete; övertid; work-life conflict; gränslöst arbete; time; time management;

  Sammanfattning : Titel: “Jag hinner aldrig igenom min ‘to do’-lista” Undertitel: En dagboksstudie om hur heltidsanställda med flexibelt arbete använder sin tid Författare: Cecilia Bergqvist och Larglinda Sopaj Handledare: Jean-Charles Languilaire Nivå: Kandidatuppsats inom företagsekonomi, vårterminen 2019 (15 hp) Nyckelord: flextid, flexibelt arbete, övertid, work-life conflict, gränslöst arbete, time, time management Forskningsfråga: Hur använder heltidsanställda med flexibelt arbete sin tid? Syfte: Att beskriva hur heltidsanställda med flexibelt arbete använder sin tid. Metod: Studien bygger på ett praktiskt problem med begränsad tidigare forskning om ämnet. LÄS MER

 2. 2. Vilka faktorer påverkar universitetsanställdas val av transportsätt vid tjänsteresor mellan Kalmar och Stockholm?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Jessika Rasmussen; [2019]
  Nyckelord :Air plane; business travels; e-meetings; emissions; factors; train; transport choice.; E-möten; faktorer; flyg; tjänsteresor; transportval; tåg; utsläpp.;

  Sammanfattning : Transportval vid tjänsteresor är en viktig fråga då universitet och högskolor var en av de tre myndigheter med högst mängd utsläpp från tjänsteresor för året 2017. Det är särskilt viktigt för Linnéuniversitetet som är miljöcertifierat och har en Mötesoch Resepolicy för att minska sina utsläpp. LÄS MER

 3. 3. Ska du redan gå hem? : Hur chefer inom Investment Banking upplever balans mellan arbetsliv och privatliv

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Arbete och arbetsliv; Linköpings universitet/Arbete och arbetsliv

  Författare :Catrin Bartold; Louise Nordin; [2018]
  Nyckelord :work-life balance; chef; upplevelser; strategier; Investment Banking; organisationers interventioner;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att bidra med ökad förståelse och kunskap om balansen mellan arbetsliv och privatliv hos chefer inom Investment Banking i finansbranschen samt hur dessa två sfärer kan främjas av chefernas organisation. Uppsatsen har inspirerats av ett induktivt synsätt där semistrukturerade intervjuer legat till grund för datainsamlingen. LÄS MER

 4. 4. Är arbete utanför ordinarie kontorstid relaterat till psykiskt välbefinnande och kan individuella karaktärsdrag ha en modererande effekt?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sandra Lundgren; [2018]
  Nyckelord :gränslöst arbete; flexibla arbetslösningar; psykiskt välbefinnande; samvetsgrannhet; vänlighet; extroversion; kognitiv defusion; Social Sciences;

  Sammanfattning : Dagens arbetsliv blir allt mer flexibelt, vilket är en konsekvens av och möjliggörs genom den tekniska utveckling som ständigt påverkar organisationer runt om i världen. Enligt en svensk studie från 2013 kan nästan hälften (47 %) av de arbeten som förekommer på den svenska arbetsmarknaden beskrivas som delvis eller till och med helt oreglerade. LÄS MER

 5. 5. Det ständiga livspusslet : - En kvalitativ studie om butiksanställdas upplevelse och hantering av work-life balance och emotioner

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Dennis Hedebrand; Kristoffer Löwdin; [2018]
  Nyckelord :Work-life balance; tillgänglighet; emotioner; socialt stöd;

  Sammanfattning : Butiksanställda idag behöver ständigt vara tillgängliga för såväl arbetsgivare och kunder som för familj från tidig morgon till sen kväll vilket kan påverka deras balans mellan arbetsliv och privatliv. Syftet med undersökningen är att bättre förstå hur butiksanställda upplever och hanterar work-life balance och se om den ständiga tillgängligheten kan påverka deras work- life balance. LÄS MER