Sökning: "flickor"

Visar resultat 1 - 5 av 3206 uppsatser innehållade ordet flickor.

 1. 1. Lärares arbete med genusperspektiv på fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Kristina Hellqvist; Daniel Rydberg; [2023-10-26]
  Nyckelord :Genus; kön; genusperspektiv; fritidshem; könsnormer; queerteori; pojkar; flickor; lärare; elev; relationellt perspektiv; könsroller.;

  Sammanfattning : Ur ett sociologiskt perspektiv formas våra kön i sociala och kulturella sammanhang. Enligt läroplan för svenska fritidshem ska lärare motverka stereotypiska könsnormer och diskriminering, samt utveckla elevernas förmåga att kritiskt granska de begränsande könsnormerna. LÄS MER

 2. 2. Elevers genus och lärares arbete med könsmönster

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Sofia Lundmark; [2023-10-19]
  Nyckelord :elevers könsmönster; fritidshem; göra genus; jämställdhet; lärare i fritidshem;

  Sammanfattning : Generationen unga idag beskrivs vara högpresterande, stressade och trygghetssökande i en orolig omvärld. Barn och unga har en hög skolstress, framför allt flickor. Pojkar presterar sämre än flickor i de flesta skolämnen. Många mår också dåligt. LÄS MER

 3. 3. Får alla barn lika möjligheter att utvecklas?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Charlotte Eriksson; [2023-10-19]
  Nyckelord :normer; kön; ålder; utmanande lek; miljöer; kulturer; lärande; social utveckling; barndomssociologi;

  Sammanfattning : Med olika uppfattningar bland vuxna kring lek som kan uppfattas som utmanande samt forskning som talar olika om ålder och kön i förhållande till utmanande lek skapar detta ett problem eftersom barns intressen och behov är viktiga inom fritidshemmets verksamhet (Skolverket, 2022). Lärare och personal från de olika verksamheterna möts och ska samverka och ge eleverna samma möjligheter till lek och lärande utan att eleverna utsätts för diskriminering (Svaleryd & Hjertson, 2018; SFS: 2018:1197; Skolverket, 2022). LÄS MER

 4. 4. Det osynliga barnet. Vårdnadshavare till flickor med autism och deras relation till grundskolan.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Gunnel Troberg; [2023-07-05]
  Nyckelord :autism; ADHD; flickor; grundskolan; vårdnadshavares upplevelse;

  Sammanfattning : Abstract: This study aims to enhance our understanding of how caregivers of girls with autism perceive their relationship with primary schools. The study aims to, by providing valuable insights into how these caregivers can collaborate with schools, to take preventive measures and promote favourable conditions for girls with autism. LÄS MER

 5. 5. BARNS UTSATTHET FÖR VÅLD OCH KRÄNKNINGAR I VARDAGEN En kvalitativ intervjustudie med barns röster om våld och kränkningar online och offline

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Eva-Lena Dubos; [2023-06-28]
  Nyckelord :Barn; Våld; Kränkningar; Skola; Online; Offline;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med ytterligare kunskap kring barns utsatthet för våld och kränkningar i vardagen såväl online som offline, samt öka förståelsen för hur barn uppfattar sin utsatthet och möjlighet att berätta om det för en vuxen på skolan. Vidare undersöks om det framkommer någon skillnad i hur flickor respektive pojkar talar kring dessa frågor. LÄS MER