Sökning: "flickor"

Visar resultat 1 - 5 av 3009 uppsatser innehållade ordet flickor.

 1. 1. Lärarens påverkan på pojkars prestationer : En litteraturöversikt genusbemötande i årskurs F-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Adam Eriksson; Binnås Josefine; Maria Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Grundskola; pojkar; prestation; genus; pedagogik; lärare.;

  Sammanfattning : Provstatistik visar idag att pojkar presterar sämre i skolan än flickor. Det finns många aspekter och bakgrundsfaktorer som kan förklara varför denna klyfta uppstått. LÄS MER

 2. 2. Synliggör distansundervisning att pojkar curlas? : En undersökning av sambandet mellan etableringen av svensk distansundervisning och utvecklingen mellan flickors och pojkars inrapporterade betygspoäng på de obligatoriska nationella proven i gymnasiet.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Marica Wennman; Sofia Olofsson; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; Difference-in-Difference-in-Differences; Distansundervisning; Flickor; Genomsnittsbetyg; Könssegregation; Obligatoriska nationella prov; Pojkar; Underkända betyg; Welchs approximation;

  Sammanfattning : Vilka är effekterna av klassrummens digitala anpassningar i händelserna av en pandemi? Covid-19 har globalt sedan slutet av 2019 i olika omfattning och takt påverkat världsekonomin, den sociala mobiliteten och för Sverige likt många andra länder även skolbänken. Som ett led i stegen av Folkhälsomyndighetens rekommendationer som syftar till att motverka smittspridningen har klassrumsundervisning på riksnivå avlösts av olika hybrider av distansundervisning. LÄS MER

 3. 3. ”Är det en han eller hon?” En kvalitativ studie om hur genus framställs i barnlitteratur samt hur barn och förskollärare samtalar om kön under boksamtal.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Backlund Agnes; Dagermark Hanna; [2022]
  Nyckelord :Genus; kön; femininitet; maskulinitet; barnlitteratur; normkreativitet;

  Sammanfattning : Syn på genus är något som formas i både hem och förskola. Både människor, material och miljöer påverkar individens uppfattning och syn gällande sin egen identitet och andras. Barn påverkas tidigt av rådande normer i samhället på olika vis. LÄS MER

 4. 4. Elevers självuppfattning i matematik : Hur är elevers självuppfattning och deras prestationer i matematikämnet relaterade till varandra?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Lina Vadebo; Denise Arturson; Ebba Andersson; [2022]
  Nyckelord :Matematik; självuppfattning självbild; självförtroende; självkänsla och självmotivation och årskurs 4–6.;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka och analysera tidigare forskning angående de eventuella samband som kan finnas mellan elevers självuppfattning och deras prestationer, i kärnämnet matematik. För att kunna besvara vår forskningsfråga har vi granskat tidigare forskningsresultat kring självuppfattningens effekter inom matematikämnet. LÄS MER

 5. 5. Förskolans lärmiljö ur ett genusperspektiv : En kvalitativ studie om förskollärarnas arbete med lärmiljön ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Christine Chisenga Anderssson; [2022]
  Nyckelord :Genus; kön; lärmiljö; förskola; genussystem;

  Sammanfattning : Syftet i denna studie var att undersökte förskollärarnas uppfattningar om hur lärmiljön kan organiseras ur ett genusperspektiv. Studiens forskningsfrågor handlade om förskollärares uppfattning om sitt arbete med genus, hur de beskriver inomhusmiljön och hur de arbetar för att motverka könstereotypa mönster. LÄS MER