Sökning: "flickors avhopp"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden flickors avhopp.

 1. 1. ”Om inga tjejer håller på då ser man ju att man inte ska vara där” : en kvalitativ studie om ledares syn på flickfotboll

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Anneli Jernhall; Elin Rosén; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur ledare och tränare ser på flickfotbollen i Österåker. Studiens frågeställningar är: Varför slutar flickor att spela fotboll? Hur ser tränare och ledare på vägledande policydokument och riktlinjer? Hur ser tränarna på ett jämställt föreningsliv?     Metod Vi har valt att genomföra en kvalitativ studie där vi genom att intervjua ledare i olika fotbollsföreningar i Österåker försöker få en bredare förståelse för flickors avhopp från föreningarna. LÄS MER

 2. 2. "Motivation och föreningsidrott" : - En kvalitativ studie kring flickors motiv att sluta spela fotboll

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Isabella Rens; Josefin Bengtsson; [2012]
  Nyckelord :idrottsdeltagande; avhopp; motivation; Self- determination theory; flickor; ungdomsidrott;

  Sammanfattning : Föreningsidrott sysselsätter idag många barn och ungdomar med fysisk aktivitet och 86 % av alla ungdomar mellan åldrarna 13-20 år har någon gång varit aktiva i en idrottsförening. Trots ett stort deltagande väljer många ungdomar att sluta idrotta när de kommer upp i övre tonåren, där avhoppen är större bland flickor jämfört med pojkar. LÄS MER

 3. 3. Vad menas med att ha kul i sin idrott? : En intervjustudie om hur unga fotbollsspelande tonårstjejer upplever sin idrott.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Annika Åhsberg; [2012]
  Nyckelord :girls dropout; association sport; motivation; teens; youth sports; flickors avhopp; föreningsidrott; motivation; tonår; ungdomsidrott;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa hur unga fotbollsspelande tjejer upplever sin idrott.  - Vad vill unga fotbollstjejer att träningarna och verksamheten ska innehålla och hur ska den organiseras för att de ska upprätthålla sitt intresse och stanna kvar? - Vad är viktigt i ledarens agerande för att tjejerna ska trivas? Studien bygger på en kvalitativ metod och genomfördes med 17 tjejer i ett 14-års lag i fyra fokusgruppintervjuer. LÄS MER

 4. 4. Avhopp inom föreningsidrotten- varför tonårsflickor väljer att sluta föreningsidrotta

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Markus Hansson; Nikola Subotic; [2010]
  Nyckelord :Föreningsidrott; Flickors avhopp;

  Sammanfattning : Föreningsidrottandet i Sverige är en utpräglad folkrörelse bland barn och ungdomar. En majoritet av både flickor och pojkar i Sverige idrottar av något slag i en förening fram till tonåren, dock väljer en del ungdomar att sluta föreningsidrotta när de kommer upp i åldrarna mellan 13-20 år. LÄS MER