Sökning: "flood protection"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden flood protection.

 1. 1. Vatten känner inga gränser: En studie om planerares upplevelse av ansvarsfördelning och samordning gällande klimatanpassning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Oskar Bjarnehed; Linnéa Ekenberg; [2021-06-23]
  Nyckelord :Ansvarsfördelning; samverkan; skalor; klimatanpassning; översvämningsskydd; division of responsibilities; collaboration; scales; climate change adaptation; flood protection;

  Sammanfattning : Gothenburg is a waterfront city. Due to climate change, this proximity to water leads to an ever-higher risk of flooding. If nothing is done, the city risks severe economic and social consequences due to flooding. To reduce the risks, there is a need to adapt and implement measures for flood protection. LÄS MER

 2. 2. Lastkapacitet hos murar byggda med C3C blocksystem -översvämningslaster

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Johan Blomberg; Alfred Sörgårn; [2021]
  Nyckelord :flood; c3c; capacity; concrete; concrete blocks; exceptional loads; eurocode; floating debris; water load; overturning; sliding; friction; översvämning; c3c; kapacitet; betong; betongblock; exceptionella laster; eurokod; drivgods; vattenlast; stjälpning; glidning; friktion;

  Sammanfattning : Floods are the natural disaster that causes the most deaths and economic damage in the world. Sweden has been relatively spared from casualties in connection with floods, but the material damage is significant. In the future, larger and more frequent floods are expected. LÄS MER

 3. 3. Fem strategier för hantering av översvämningsrisker från havet : En beskrivande fallstudie av Falsterbonäset, Vellinge kommun

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Centrum för forskning om samhällsrisker, CSR (från 2020)

  Författare :Mattias Lundh; [2021]
  Nyckelord :diversification; floods; flood risk management strategies; levee effect; theory of risk homeostasis; diversifiering; översvämningar; strategier för hantering av översvämningsrisker; levé-effekten; teorin om riskhomeostas;

  Sammanfattning : Bakgrund: Globalt sett är översvämningar, näst efter stormar, den naturfara som orsakar mest ekonomisk skada. Inom Europeiska unionen (EU) fick översvämningar ett ökat fokus efter att Europa under 2002 drabbades av stora översvämningar. Mot denna bakgrund lanserades i oktober 2012 det EU-finansierade projektet STAR-FLOOD. LÄS MER

 4. 4. Climate change adaptation and urban development: a genealogy of flood risk management in Glasgow

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Leopold Salzenstein; Jenny Åkeson; [2021]
  Nyckelord :Adaptation; Climate urbanism; Clyde; Complexity; Floods; Foucault; Genealogy; Glasgow; Green gentrification; Maladaptation; Neoliberalism; Resilience; Risk; Scotland; General Works;

  Sammanfattning : As cities increasingly implement climate change adaptation (CCA) projects, it is important to assess the potential long-term consequences of urban climate adaptation on socio-economic inequalities. As CCA is still in its infancy, observing long-term impact can be challenging. LÄS MER

 5. 5. 20 år efter översvämningen – har Arvika ”built back better”? : Undersökning av en svensk kommuns hantering av översvämningsrisk

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Moa Andersson; [2021]
  Nyckelord :Risk management; climate change adaptation; resilience; flooding; risk homeostasis; the levee effect; riskhantering; klimatanpassning; resiliens; översvämning; riskhomeostas; levé-effekten;

  Sammanfattning : Klimatförändringar är en komplex risk som innebär nya utmaningar för dagens och framtidens riskhantering. Översvämningsrisken ökar i takt med att skyfall och kraftiga regn blir mer frekventa samtidigt som havsnivåerna stiger. LÄS MER