Sökning: "flottning"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet flottning.

 1. 1. Industriminnet i framtiden : timmerrännans potential

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Björn Sundberg; [2021]
  Nyckelord :timmerränna; flottning; kulturarv; bevarande; vattenanknutna kulturmiljöer; ny användning; log flume; log driving; cultural heritage; conservation; cultural water environments; new use;

  Sammanfattning : Flottningen i Sverige formade om landskap och vattendrag, och var en grundsten i den svenska ekonomien under lång tid. Idag är flottningen utdöd men monumenten som berättar historien finns kvar, däribland timmerrännan. LÄS MER

 2. 2. Flottningsmuseum i Torsång

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Julia Ekman; [2021]
  Nyckelord :Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker hur man kan förmedla och framhäva en historia genom arkitektur. Om man inte känner till flottning kan det vara svårt att föreställa sig att flytande timmer har varit en så stor del av landskapsbilden i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Försörjningsvillkor i brytningstid : Flottarens arbetsvillkor i förändring under 1930-talet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Enheten för ekonomisk historia

  Författare :Petrus Forsgren; [2020]
  Nyckelord :Log driving; institutional change; economic development; working terms; economic history; Flottning; institutionell förändring; ekonomisk utveckling; arbetsvillkor; ekonomisk historia;

  Sammanfattning : Living conditions in periods of transitions. Changing working conditions of the log-driver during the 1930s. Petrus Forsgren, Economic History Bachelor Degree, Umeå University Autumn 2020. LÄS MER

 4. 4. Kartläggning av fluviala påverkansfaktorer hos biflödesmynningsområden inom Klarälvens avrinningsområde : Utgör biflödesmynningsområdena hot-spots för fisk?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Mikael Andersson; [2020]
  Nyckelord :estuary; tributary; mainstream; river; rafting; hydropower; biflödesmynning; biflöde; huvudfåra; Klarälven; flottning; vattenkraft;

  Sammanfattning : Sammanfattning Biflödesområden och sammanflödeszoner spelar en viktig roll, inte minst genom deras förmåga att förändra miljöförhållandena och framkalla ett biologiskt svar i huvudfåran de rinner ut i. Biflödesområden utgör även platser med högt inneboende ekologiskt värde, där särskilda biofysiska processer och ekologiska tjänster ofta är koncentrerade. LÄS MER

 5. 5. Stora Tandån. Kartering &åtgärder : en undersökning i vad som finns och vad som kan återskapas

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. Of Aquatic Resources

  Författare :Marcus Westerlund; [2020]
  Nyckelord :restaurering; kartering; flottning; flottledsrestaurering; ramdirektivet för vatten;

  Sammanfattning : Stora Tandån i Malung-Sälens kommun är ett vattendrag kraftigt påverkat av gamla tiders timmerflottning. Utöver det finns två av Sveriges största skidanläggningar i nära anslutning till vattendraget. Det gör att vattendraget inte lever upp till kravet på god ekologisk status i EU:s ramdirektiv för vatten. LÄS MER