Sökning: "flowteorin"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet flowteorin.

 1. 1. Äventyrsguiders upplevelse av flow vid utomhusaktiviteter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Jennifer Engelbrektsson; Jennifer Lundvall; [2020]
  Nyckelord :Flow; outdoor activity; adventure guide; Flow; utomhusaktivitet; äventyrsguide;

  Sammanfattning : Detta är en studie vars syfte var att undersöka hur äventyrsguider upplever en känsla av flow när de utför olika typer av utomhusaktiviteter. Studien har riktat in sig på flowteorin, då det är en känsla som många troligtvis kan relatera till. LÄS MER

 2. 2. "Varför blir den röd?" : En kvalitativ fallstudie om hur gränssnitt kan utformas för att öka webbredaktörers möjlighet till flow i arbetet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Märta Lönnaeus; Kim Minkkinen; [2018]
  Nyckelord :Flow theory; Feedback; Difficulty; Proficiency; Web editor; Interface; Case study; Qualitative study; Flowteorin; Feedback; Svårighetsgrad; Kunskapsnivå; Webbredaktör; Gränssnitt; Fallstudie; Kvalitativ studie;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt hur ett digitalt gränssnitt kan utformas för att hjälpa redaktörer i det dagliga arbetet, med fokus på förutsättningarna för flow i arbetsprocessen. Termen flow refererar till Csikszentmihalyis teori kring ett tillstånd där personen blir helt uppslukad av en aktivitet utan självreflektion och självmedvetenhet, med en känsla av kontroll över situationen. LÄS MER

 3. 3. Skillnader i upplevelsen av flow under ett styrketräningspass, beroende på kön och tränad tid

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Jeanette Fredriksson; [2015]
  Nyckelord :flow; flowupplevelse; styrketräning; gym; könsskillnader;

  Sammanfattning : Det finns en rad olika orsaker till att människor börjar, upprätthåller och fortsätter med fysisk aktivitet i olika former. Två troliga orsaker är tidsaspekten d.v.s. LÄS MER

 4. 4. Hälsofrämjande arbete på arbetsplatser : en kvalitativ studie om hur ansvariga för hälsofrågor uppfattar att hälsofrämjande arbete bedrivs på den egna arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Louise Hansson; Jessica Johansson; [2014]
  Nyckelord :Friskvård; hälsofrämjande aktiviteter; ledarskap; empowerment; delaktighet; utbildning och självkänsla;

  Sammanfattning : Friskvård innefattar fysisk aktivitet, hälsosam kost, kulturella aktiviteter och strävan efter en positiv självkänsla. Friskvårdsarbetet är en hälsofrämjande åtgärd som kan bidra till en mer hälsosam arbetsplats. Ledarskap, utbildning och delaktighet är tre aspekter som tillsammans bidrar till en hälsosam arbetsplats. LÄS MER

 5. 5. SM-mästare - för att det var kul! : En kvalitativ studie om psykologiska framgångsfaktorer hos motocrossförare

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Jimmy Jonsson; [2012]
  Nyckelord :Motocross; Flow; Pre performace routins; Performance routines;

  Sammanfattning : Syfte och FrågeställningSyftet med studien är att undersöka motocrossförares förberedelse inför tävling och deras uppfattning av en topprestation under tävling.De frågor som jag sökt svar på är: Hur ser förarna på balansen mellan utmaning och skicklighet utifrån sin förmåga? Vilka mål har förarna inför en tävling och vilken feedback får förarna under tävling? samt hur förarna upplever sin topprestation?MetodStudien har en kvalitativ ansats med semistrukturerad intervju som metod (Bryman 2008 s. LÄS MER