Sökning: "flue gas condensate"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden flue gas condensate.

 1. 1. Lokal provtagning och analys på rökgaskondensat för driftövervakning av tungmetallrening med jonbytarmassor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Emelie Olofsson; [2020]
  Nyckelord :Heating plant; combined heat and power plant; flue gas condensation; ion-exchange resins; heavy metals; heavy metal ion-exchanger; flue gas condensate; QCM-technology; quartz crystal microbalance; Värmeverk; kraftvärmeverk; rökgaskondensering; jonbytarmassor; tungmetaller; tungmetalljonbytare; rökgaskondensat; QCM-teknik; kvartskristall mikrobalans;

  Sammanfattning : I värme- och kraftvärmeverk förbränns olika typer av bränslen för produktion av el och fjärrvärme. Vid förbränningen bildas rökgaser som innehåller föroreningar, till exempel tungmetaller, från bränslet. Anläggningarna har ofta krav på utsläpp både via rökgaserna och avloppsvatten. LÄS MER

 2. 2. Återvinning av rökgaskondensat på Moskogen : Ett investeringsunderlag för minskad vattenkonsumtion på ett kraftvärmeverk

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Hans Gunnars; Gustav Magnusson; [2020]
  Nyckelord :Combined heat and power; CHP plant; flue gas condensate; flue gas condensate purification; makeup water purification; recycling; water conservation; sustainability; process water; Kraftvärme; kraftvärmeverk; rökgaskondensat; rökgaskondensatrening; spädvattenrening; återvinning; vattenbesparing; hållbarhet; processvatten;

  Sammanfattning : Det här projektet har varit på uppdrag av Kalmar Energi AB och har utförts på kraftvärmeanläggningen Moskogen. Projektet syftade till att undersöka om återvinning av rökgaskondensat till spädvatten var möjlig och ekonomiskt försvarbart. LÄS MER

 3. 3. Validering och utveckling av matematisk modell av rökgaskondensering : En undersökning av matematiska modeller avrökgaskondensering samt en studie av hur yttre faktorerpåverkar rökgaskondenseringen i kraftvärmeverk

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Mekanisk värmeteori och strömningslära; Linköpings universitet/Mekanisk värmeteori och strömningslära

  Författare :Andreas Björk; Tobias Enander; [2019]
  Nyckelord :Rökgaskondensering; kraftvärmeverk; termodynamik; fjärrvärme; rökgasrening; scrubber; värmeväxlare; matematisk modell;

  Sammanfattning : Vid förbränning av bränslen med hög vatten- eller vätehalt följer mycket av förbränningsenergin med denfuktiga luften som lämnar skorstenen vid anläggningen. Ett vanligt exempel är förbränning av trädbränsleeller hushållsavfall i kraftvärmeverk. LÄS MER

 4. 4. Destruktion av per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS) vid förbränning i avfallsförbränningsanläggningar

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Anna Engzell; [2019]
  Nyckelord :PFAS; förbränning;

  Sammanfattning : Per- and polyfluorinated alkyl substances (PFAS) are a group of environmentally harmful chemicals. The group consists of more than 4730 different substances including two of the most famous ones; PFOA and PFOS. PFAS consist of carbon backbones connected to fluorine. LÄS MER

 5. 5. Reningstekniker för reducering av ammoniumkväve i rökgaskondensat.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Camilla Furvall; [2019]
  Nyckelord :Reningstekniker; Ammoniumkväve; Rökgaskondensat; SNCR;

  Sammanfattning : Utsläpp av kväveoxider (NOx) från förbränningsanläggningar har kraftigt minskat sedan kväveoxidavgiften infördes. Berörda anläggningar använder därför oftast rökgasrening med selektiv icke-katalytisk reduktion (SNCR). Metoden innebär att man tillsätter ammoniak i rökgaserna för att reducera NOx-halterna. LÄS MER