Sökning: "fly larvae composting"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden fly larvae composting.

 1. 1. Impact of fly specific bacteria on fly larvae composting

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Kristina Lundgren; [2019]
  Nyckelord :Fly larvae composting; Black soldier fly; Hermetia illuciens; BSF bacteria; Organic waste; Nutrient recycling; Eco-technology; Fluglarvskompostering; Amerikansk vapenfluga; Hermetia Illuciens; BSF bakterier; Organiskt avfall; Näringsåterföring; Grön teknik;

  Sammanfattning : About one third of all edible food is wasted globally each year. This calls for improvements in resource and waste management. An interesting solution for organic waste is fly larvae composting, which both produces protein in the form of larvae and a nutrient rich residue. LÄS MER

 2. 2. Miljösystemanalys av amerikansk vapenfluga (Hermetia illucens) som fiskfoder : En studie av ett insektsbaserat fiskfoder i ett akvaponiskt system

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Hanna Hammarsten; [2019]
  Nyckelord :Fish feed; black soldier fly; fly larvae; fish farm; aquaculture; aquaponics; Fiskfoder; amerikansk vapenfluga; fluglarv; fiskodling; vattenbruk; akvaponi;

  Sammanfattning : Förenta nationerna förutser en global befolkningsökning med 2 miljarder människor till 2050, vilket motsvara en total befolkningsmängd på nära 10 miljarder människor. Dessutom förväntas ökningen ske oproportionerligt över jorden och koncentreras i delar av världen där livsmedelssäkerheten är låg och produktionen otillräcklig. LÄS MER

 3. 3. Utsläpp av växthusgaser och ammoniak under fluglarvskompostering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Lovisa Lindberg; [2018]
  Nyckelord :flylarvae composting; greenhouse gases; ammonia; food waste; vegetable waste; material reduction; bioconversion factor; black soldier fly; Hermetia illucens; fluglarvskompostering; växthusgaser; ammoniak; matavfall; vegetabiliskt avfall; materialreduktion; bioomvandling; amerikansk vapenfluga; Hermetia illucens;

  Sammanfattning : Behovet av bättre avfallshantering ökar ständigt då befolkningen ökar och jordbruket intensifieras. Avfallshanteringen idag är dåligt konstruerad för organiskt avfall i många länder då det hamnar på deponier som släpper ut växthusgaser till atmosfären vilket påverkar klimatet negativt. LÄS MER

 4. 4. Växthusgasutsläpp från fluglarvskompostering med den amerikanska vapenflugan (Hermetia illucens)

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Frida Erlöv; [2018]
  Nyckelord :Amerikansk vapenfluga; Växthusgaser; Ammoniak; Matavfallshantering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Uppskalning av fluglarvskompostering : Luftningsbehov och ventilation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Solveig Johannesdottir; [2017]
  Nyckelord :fly larvae composting; aeration need; food waste; material reduction; bioconversion; Black Soldier Fly; fluglarvskompostering; luftningsbehov; matavfall; materialreduktion; bioomvandling; Hermetia illucens;

  Sammanfattning : Genom fluglarvskompostering erhålls biomassa från organiskt avfall samt en näringsrik behandlingsrest som kan användas som gödningsmedel eller för biogasutvinning. Larvbiomassan kan användas som djurfoder eller för att tillverka biodiesel. LÄS MER