Sökning: "flyktingar som begår brott"

Hittade 1 uppsats innehållade orden flyktingar som begår brott.

  1. 1. Asylsökandes skydd mot tortyr i hemlandet : enligt folkrätt och svensk rätt

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

    Författare :Sanna Jonsson; Siri Silvereke; [2008]
    Nyckelord :asyl; mänskliga rättigheter; folkrätt; utlänningslagen; skyddsbehövande;

    Sammanfattning : År 2007 fick 1564 skyddsbehövande uppehållstillstånd i Sverige på grund av sin rädsla att utsättas för tortyr i hemlandet. Personer som omfattas av FN:s flyktingkonvention har rätt att söka asyl och få skydd. Dock har konventionen ett mycket snävt flyktingbegrepp och omfattar inte skyddsbehövande. LÄS MER