Sökning: "flyktingmottagning"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet flyktingmottagning.

 1. 1. Integration genom interaktion

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Cecilia Bernmark; Johan Bernmark; [2018]
  Nyckelord :architecture; urban planning; integration; parametric design; social sustainability; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Projektet handlar huvudsakligen om två saker: att utforska en ny metodologi och att applicera metoden på en aktuell samhällssituation. De metoder som vi utforskar är arkitekturteori, generativ design och mötet emellan dem. LÄS MER

 2. 2. Hur kan vi stötta nyanlända gymnasieungdomars språk- och kunskapsutveckling? : En intervjustudie av svenska som andraspråkslärare i gymnasiets språkintroduktionsprogram

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Maria Helmerskog; [2017]
  Nyckelord :flerspråkighet; hermeneutik; skolspråk; svenska som andraspråk; svenska för;

  Sammanfattning : Studien är motiverad mot bakgrund av de senaste årens flyktingmottagning i Sverige med ett stort antal ungdomar i gymnasieåldern som tas emot i gymnasiets språkintroduktionsprogram (sprint). Utifrån ett specialpedagogiskt intresse med inriktning på läs-och skrivsvårigheter är syftet med föreliggande studie att med hjälp av semistrukturerade intervjuer undersöka vad lärare i svenska som andraspråk i gymnasiets språkintroduktionsprogram tänker om hur nyanlända eleverna kan utveckla kunskap i den svenska skolan. LÄS MER

 3. 3. RASRISKEN Nimby-reaktioner och bilder av ensamkommande flyktingbarn i Göteborgs stads information om temporära flyktingbostäder, februari- mars 2016

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Miriam Reuterstrand; [2016-11-14]
  Nyckelord :kritisk diskursanalys; ensamkommande flyktingbarn; nimby; göteborg; medborgare; högerpopulism; populism; rasism; antiislamism; intersektionalitet; pragmatik; medborgardialog; rädslan politik; flyktingmottagning; temporära bostäder; modulhus; jämställdhet; diskurs; normalisering; pragmatik; svenskhet; critical discourse analysis; un-accompanied refugee children; gothenburg; citizen; right wing populism; racism; public dialoge; politics of fear; refugees; temporary housing; gender equality; discourse; normalization; pragmatics; swedish identity;

  Sammanfattning : This thesis aims at revealing the dominant discourses present when Gothenburg informed its citizens about their plans to build temporary homes for un-accompanied refugee children in February- March 2016. With a pragmatic and intersectional critical discourse analysis, based on prior research on structural discrimination, participatory governance, nimby-ism and immigration policy discourses, recordings of six meetings and one public online chat have been analysed. LÄS MER

 4. 4. Chilenska flyktingar i Sverige efter 1973 : En studie om chilenska flyktingars upplevelser av militärkuppen i Chile och efterföljande flykt till och flyktingmottagning i Sverige

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Elizabeth Catalán-Morseby; [2016]
  Nyckelord :Chilenska flyktingar; militärkuppen 1973; exil; flyktingmottagning; intervjuer; muntlig historia; upplevelser;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to study Chilean refugees’ experiences of the 1973 military coup in Chile as well as the subsequent escape to, and reception of refugees in Sweden. In order to accomplish the purpose of the essay, six Chilean refugees who arrived in Sweden after 1973 have been interviewed and have generated answers which are compared to previous research in this field. LÄS MER

 5. 5. Massmediers inflytelse samt svenska turisters attityder : En kvantitativ studie om mediebevakning och dess verkan hos svenska turister

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap

  Författare :Maria Hassan; Rosnani Hasan Ibrahim; [2016]
  Nyckelord :Tourism; Media Coverage; Media Effect; Refugee tide; Tourist Destination; Lesvos Greece ; attitudes; views and understanding.; Mediebevakning; Turism; Synsätt och Attityder; Flyktingström; Turistdestination; Lesbos;

  Sammanfattning : Dagens teknologi förenklar integrationen mellan människor med stort avstånd, något man inte kunde föreställa sig tidigare. Massmedier som nyhetskanaler och sociala medier tillåter människor att interagera samt läsa och samla in information från hela världen. LÄS MER