Sökning: "flytande modernitet"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden flytande modernitet.

 1. 1. Integration bortom det sekulära : En teoretisk undersökning av integrationsbegreppet

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Per-Erik Söderberg; [2017]
  Nyckelord :Integration; secular; postsecular; intersectionality; intercultural; explorative study of concept; Zygmunt Bauman; liquid modernity; Charles Taylor; the dialogical function; Seyla Benhabib; deliberative democracy; Integration; sekulär; postsekulär; intersektionalitet; interkulturell; explorativt begreppsstudium; Zygmunt Bauman; flytande modernitet; Charles Taylor; den dialogiska funktionen; Seyla Benhabib; deliberativ demokrati;

  Sammanfattning : Undersökningen syftar till att utforska en postsekulär variant av integrationsbegreppet, genom att kritiskt granska aktuell forskning om integration. Detta genom ett explorativt begreppsstudium som primär metodologisk ansats, ett allmänt litteraturstudium som sekundär ansats, samt ett intersektionellt perspektiv som komplementär teoretisk ansats. LÄS MER

 2. 2. Så blir du slank och deprimerad : En kritisk diskursanalys om kost och träning i livsstilsmagasin

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Susanna Hestréus; Signe Renemar Jeansson; [2017]
  Nyckelord :kritisk diskursanalys; självidentitet; självförverkligande; representation; livsstilsjournalistik; Aftonbladet Söndag; Expressen Söndag; kost; träning; senmodernitet; flytande modernitet;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks hur kost och träning gestaltas i magasinen Aftonbladet Söndag och Expressen Söndag. I studien genomförs en kritisk diskursanalys utifrån Norman Faircloughs tredimensionella modell och kopplas till forskning och teorier om det senmoderna samhället. LÄS MER

 3. 3. Anorexia Nervosa - en fast identitet i en flytande modernitet? : En kvalitativ undersökning av individer som utvecklat anorexia

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Rebecka Thorslund; [2013]
  Nyckelord :eating disorders; escape mechanisms; identity; anorexia; security; control; ätstörningar; flyktmekanismer; identitet; anorexia; trygghet; kontroll;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyze how individuals experience their eating disorder, the focus being if anorexia may be perceived as a secure safe zone in the new modern world. The aim is to examine if individuals affected with anorexia nervosa understand the disorder as a solution to the modern worlds changes and the new individual freedom that it entails. LÄS MER