Sökning: "fn standardregler"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden fn standardregler.

 1. 1. Särskolan - vara eller icke vara? : En komparativ studie om utbildning för elever med utvecklingsstörning i Sverige och Norge

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Elisabeth Damerau; [2018]
  Nyckelord :Delaktighet; exkludering; inkludering; särskola; utvecklingsstörning;

  Sammanfattning : Att personer med utvecklingsstörning ska ha rätt till utbildning är i dag en självklarhet i både Sverige och Norge. Så har det dock inte alltid varit. LÄS MER

 2. 2. Av ord är du kommen – ord skall du åter varda, Språklig reproduktion av rådande social ordning i Försäkringskassans funktionshinderpolitiska strategi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Maria Larsdotter; [2016]
  Nyckelord :funktionshinderpolitik; funktionsnedsättning; delaktighet; interaktion; social konstruktion; ideationell grammatik; diskursanalys; maktrelationer; textanalys; språkbruk; Social Sciences;

  Sammanfattning : Författare: Maria Larsdotter Titel: Av ord är du kommen – ord skall du åter varda Språklig reproduktion av rådande social ordning i Försäkringskassans funktionshinderpolitiska strategi Kandidatuppsats: SOC346, 15 hp Handledare: Ann-Mari Sellerberg Sociologiska Institutionen, framlagd vårterminen 2016 Problem/Bakgrund: 1993 antogs Förenta Nationernas (FN) Standardregler och 2006 Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Den svenska funktionshinderpolitiskens mål, i enlighet med FNs dokument, är sedan många år att samhället ska utformas så att människor med funktionshinder i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet. LÄS MER

 3. 3. Lekplats för alla : att utforma en lekplats för alla barn oavsett funktionsförmåga

  L3-uppsats, SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

  Författare :Therese Norberg; [2008]
  Nyckelord :lekplatser; barn; funktionshinder; funktionsförmåga; handikapp; lekmiljöer; rörelshinder; ADHD; allergier; synskadade; hörselskadade; autism; utvecklingsstörningar;

  Sammanfattning : Det borde vara en självklarhet att alla barn har någonstans att leka oavsett om de har någon funktionsnedsättning eller inte. Man pratar idag mycket om tillgänglighet men min uppfattning är att det då oftast handlar om de vuxna. LÄS MER

 4. 4. Styrdokument kring familjeliv och personlig integritet och deras betydelse för personalens hantering av sexualitet hos människor med utvecklingsstörning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle; Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

  Författare :Maria Brandin; Karin Johansson; [2006]
  Nyckelord :Utvecklingsstörning; Sexualitet; Styrdokument;

  Sammanfattning : Dagens lagstiftning anger att varje människa med funktionshinder ska kunna skapa sig ett värdigt liv som är så likt andra människors som möjligt och att man ska kunna leva oberoende och i gemenskap med andra. FN:s standardregler ska se till att lagar inte diskriminerar människor med funktionsnedsättning när det gäller sexuella relationer, äktenskap och föräldraskap. LÄS MER

 5. 5. Rörelsefrihet : En fråga om tillgänglighet, fallstudie Halmstad

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad

  Författare :Emma Johansson; [2006]
  Nyckelord :tillgänglighet; funktionshinder; gångvägar; GIS;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om tillgängligheten i staden för personer med nedsatt syn eller med rörelsehinder. De krav de båda grupperna ställer på utformningen av gångvägnätet undersöks och gångvägnätet i Halmstad inventeras för att se om det uppfyller dessa krav. LÄS MER