Sökning: "förändrat arbetssätt"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden förändrat arbetssätt.

 1. 1. "Jag har inte utbildat mig i 3,5 år för att sitta vid en dator, jag vill träffa människor" : En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser av digitaliseringen inom ekonomiskt bistånd

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Josefin Nilsson; Cecilia Hedemalm; [2021]
  Nyckelord :Digitalization; financial aid; social work; social worker; Digitalisering; ekonomiskt bistånd; socialt arbete; socialsekreterare;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka socialsekreterares upplevelser av hur digitaliseringen har förändrat arbetet inom ekonomiskt bistånd. I studien genomfördes fem kvalitativa intervjuer med socialsekreterare från samma kommun där verksamheten nyligen genomgått en digitaliseringsprocess. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av etiska aspekter på hälsocentraler under COVID-19 pandemin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Sibylla Modig; Amanda Wallgren; [2020]
  Nyckelord :Etiska aspekter; sjuksköterska; distriktssköterska; upplevelser; hälsocentral; COVID-19 pandemin; fokusgrupp; kvalitativ innehållsanalys; omvårdnad;

  Sammanfattning : När världen drabbas av en pandemi ställs hälso- och sjukvården inför stora utmaningar. Sjuksköterskan har en nyckelroll i att möta patienten och kan ställas inför etiskt svåra val. I vårdsammanhang handlar etik om hur den enskilda patienten bör behandlas och där integritet och självbestämmande respekteras. LÄS MER

 3. 3. Psykisk ohälsa vid karriärvägledning : Övergångar mellan grundskola och gymnasium

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Therese Lyager Tinderfjäll; [2017]
  Nyckelord :studie- och yrkesvägledare; gymnasieval; tonåringar;

  Sammanfattning : Forskning visar att förekomsten av psykisk ohälsa ökar hos både killar och tjejer i tonåren. Vad ökningen beror på går inte att fastställa men det finns flera möjliga påverkningsfaktorer, bland annat höga krav och skolstress. LÄS MER

 4. 4. Visualisera mera : Meningsskapande med hjälp av processkartläggning och visualisering i form av processgrafer vid införande av informationsteknologi

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Elin Eriksson Mårs; [2017]
  Nyckelord :adoption; användarmotstånd; effekter; fallgropar; förankring; förändringsarbete; förändringsmotstånd; meningsskapande; informationsteknologi; systeminförande; processkartläggning; processer; processgraf; sense making; sense giving; socioteknisk; visualisering; user adoption; user resistance;

  Sammanfattning : Motstånd till förändring och konflikter kring vari nyttan ligger och vilket värde som ett förändrat arbetssätt kan generera handlar ofta om oförståelse. Men när en engagerar sig i någonting, och därigenom börjar förstå sig på det, så införs struktur och mening i det okända som vidare genererar ett kognitivt ramverk. LÄS MER

 5. 5. Den sociala reklamen : Sociala mediers inverkan på svenska reklambyråer

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :David Björk; [2017]
  Nyckelord :Sociala medier; reklambyrå; arbetssätt; digitalisering; reklambranschen;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker sociala mediers inverkan på svenska reklambyråers arbetssätt. I syfte att utreda vilka förändringar sociala medier har medfört har sju svenska reklambyråer baserade i Stockholm intervjuats. LÄS MER