Sökning: "förskola"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade ordet förskola.

 1. 1. En lärmiljö ur barns perspektiv : En fenomenografisk studie om barns uppfattningar av förskolans lärmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Julia Klemhs; Emelie Struwe; [2019]
  Nyckelord :Förskola; Barns perspektiv; Lärmiljöer; Inflytande; Uppfattningar; Variation.;

  Sammanfattning : Utifrån tidigare forskning kring barnens syn på lärmiljöerna i förskolan samt från våra egna erfarenheter växte ett problemområde fram, det blev allt mer synligt att förskollärare försöker närma sig ett barns perspektiv genom att lyssna in barnen kring mer triviala beslut i förskolan, medan barnens perspektiv sällan står i fokus när det handlar om lärmiljöer och deras inflytande i dem. Utifrån det här växte studiens syfte fram, vilket är att vi vill bidra med kunskap kring barnens perspektiv om lärmiljöer i förskolan, genom att undersöka hur barnen samtalar om sina egna dokumenterade fotografier. LÄS MER

 2. 2. "Man ska inte hänga upp sig på språket" : En diskurspsykologisk studie kring pedagogers tal om inkludering av barn med utländsk bakgrund i förskolans kontext

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Linda Nykänen; Izabela Zajac; [2019]
  Nyckelord :socialkonstruktionism; diskurspsykologi; tolkningsrepertoarer; inkludering; delaktighet; kommunikation; barn med utländsk bakgrund; pedagoger; intervjuer; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att bidra med förståelse för de rådande tolkningsrepertoarer i pedagogers tal om inkludering av barn med utländsk bakgrund i förskolans kontext. De frågeställningar som använts för att uppfylla studiens syfte är: Hur talar pedagoger om inkludering av barn med utländsk bakgrund i förskolan? samt Vilka arbetssätt talar pedagoger om för att möjliggöra för kommunikation och delaktighet för barn med utländsk bakgrund som har otillräckliga kunskaper i det svenska språket? Studien har socialkonstruktionism och diskursanalys som vetenskapsteoretisk utgångspunkt. LÄS MER

 3. 3. Det ideala ledarskapet - upplevelsen av att leda genom tillit

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Elin Olsson; Madeléne Forsgren; [2019]
  Nyckelord :tillit; ledarskap; anpassning; förskola;

  Sammanfattning : The purpose of the study was investigate, with a qualitative method, the municipal preschool managers' experience of having to adapt leadership to achieve the ideal image of a trust-based leadership in a municipality's forthcoming implementation of a new governance and leadership approach. Semi-structured interviews were conducted with five preschool managers and two assistant preschool managers in a municipality in central Sweden. LÄS MER

 4. 4. "Alla barn gynnas av TAKK" : En kvalitativ studie om hur och varför förskollärare använder TAKK i förskolan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Daniela Jakobsson; Elin Ahlgren; [2019]
  Nyckelord :TAKK; AKK; specialpedagogik; förskola; barn; kommunikation; språk; gester; tecken; teckenstöd.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om förskollärares perspektiv på TAKK med särskilt fokus på användning och bakomliggande intentioner. Syftet konkretiseras i två forskningsfrågor som besvaras i studien: “Hur använder förskollärare TAKK?” och “Vilka intentioner ligger bakom förskollärares användning av TAKK?”. LÄS MER

 5. 5. Hur ger man rätt stöd? : En pedagogisk reflektion över särskilt stöd på fritidshem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Lena Odell; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to investigate how the leisure activities can be affected if the support fails for the students who need special support. And how teachers in leisure centers work with children in need of special support. The leisure center should be a complementary activity for school and preschool, an activity opens to all children. LÄS MER