Sökning: "förskollärare"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet förskollärare.

 1. 1. Förskollärares arbete med barn som har koncentrationssvårigheter

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Linda Kokkonen; [2019]
  Nyckelord :delaktighet; exkludering; förskollärare; inkludering; koncentrationssvårigheter;

  Sammanfattning : Studien undersökte förskollärares beskrivningar av hur de arbetar med barn som har koncentrationssvårigheter och på vilket sätt förskollärare skapar delaktighet för barn i de vardagliga aktiviteterna. För att kunna besvara syfte och frågeställningar användes en kvalitativ metod i form av intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Employer branding för framtidens förskollärare : En kvalitativ studie om hur Hammarö kommun på bästa sätt kan attrahera och behålla framtidens förskollärare

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap; Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap

  Författare :Maja Nykvist; Anna Uulas; [2019]
  Nyckelord :employer branding arbetsgivarvarumärke varumärke organisation branding förskollärare förskollärarstudenter framtidens medarbetare;

  Sammanfattning : Employer branding, eller svenskt översatt till “att arbetsgivarvarumärka”, handlar om att säljain upplevelsen av en arbetsplats för att attrahera och nå ut till rätt medarbetare. Det handlar även om att få befintliga medarbetare att trivas och vilja stanna i organisationen. LÄS MER

 3. 3. “Det är inte bara nån ICA Maxi-lucka där man lämnar in barn, utan här ska vi faktiskt lära oss saker” : - En studie om formativt förhållningssätt i förskolan

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Emma Eklund; Elin Stenberg; [2019]
  Nyckelord :formativ bedömning; formativt förhållningssätt; konstruktion; summativ bedömning;

  Sammanfattning : Vi valde att undersöka hur ett formativt förhållningssätt beskrivits av förskolechef och förskollärare samt vilka konsekvenser det fått för barns utveckling och lärande. Studiens metodval grundade sig i en fallstudie om ett nytt arbetssätt kommunen infört, där den kvalitativa intervjuformen lämpade sig bäst. LÄS MER

 4. 4. Livsviktig läsundervisning i f–1 : Mötet mellan styrdokument, läromedelsförfattare och lärare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Lisa Sandquist; Lina Siebing; [2019]
  Nyckelord :Läsundervisning; obligatorisk förskoleklass; läroplansteori; ramfaktorteori; dokumentinsamling; intervju; Reading instruction; compulsory preschool class; curriculum theory; framework factor theory; document collection; interview;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vad införandet av obligatorisk förskoleklass innebär för läsundervisningen i årskurs f–1. Studiens teoretiska ram utgår från läroplans- och ramfaktorteorin. LÄS MER

 5. 5. TAKK : En studie om förskollärares användning och erfarenheter av Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Johanna Lundberg; [2018]
  Nyckelord :Alternativ och Kompletterande Kommunikation AKK ; Förskolan; Kommunikation; Specialpedagogik; Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation TAKK ;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka förskollärares användning och erfarenheter av Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK). Studien är utförd med en kvalitativ metod med intervjuer med förskollärare för datainsamling. LÄS MER