Sökning: "förskollärare"

Visar resultat 1 - 5 av 99 uppsatser innehållade ordet förskollärare.

 1. 1. Förskollärares erfarenheter om metoder och hjälpmedel i kommunikationen med vårdnadshavare med annat språk än svenska : En undersökning om förskollärares erfarenheter med vårdnadshavare som inte pratar svenska

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Linnea Andersson; Julia Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Kommunikation; Språkbarriärer; Hjälpmedel; Vårdnadshavare; Förskola; Förskollärare;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen var att undersöka förskollärares möjligheter till kommunikation med icke svensktalande vårdnadshavare. Undersökningen är en intervjustudie med verksamma förskollärare, för att få en bild av hur verkligheten ser ut i förskolan. En studie som är genomförd i en medelstor stad i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares förhållningssätt till bråklekar och lekar med fiktivt våld : Vi går in i en fantasi, vi är inne i en annan värld nu

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Kristina Lundholm; [2020]
  Nyckelord :Adult perspective; play; plays with pretend violence; rough-and- tumble-play; views on children; Bråklek; barnsyn; lek; lek med fiktivt våld; vuxenperspektiv;

  Sammanfattning : This study examines pre-school teachers varying approaches to rough-and- tumble play and plays with pretend violence in relation to different views on children. The study has a phenomenographic orientation and uses a semi- structured interview format where pre-school teachers answer questions about rough-and-tumble play and plays with pretend violence based on their own experiences and after watching a video of rough-and-tumble-play. LÄS MER

 3. 3. Resandebarns rätt till sitt modersmål : En kvalitativ studie om förskollärares konstruerade strategier för att främja resandebarns språkande på resanderomani

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Liv Friberg; [2020]
  Nyckelord :Barns identitetsskapande; flerspråkighet; interkulturalitet; modersmål; resandefolket.;

  Sammanfattning : I och med att förskolan försetts med ett förtydligat uppdrag gällande Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk ämnar denna studie söka svar på hur förskollärare uppfyller delar av detta uppdrag. Syftet med studien är därmed att belysa de strategier förskollärare konstruerar för att främja resandebarns språkande på modersmålet resanderomani. LÄS MER

 4. 4. "Lika är att göra olika" : En fenomenografisk studie om förskollärares uppfattningar om en likvärdig utbildning för barn i behov av särskilt stöd.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Annelie Lindqvist; Lena Fredman; [2020]
  Nyckelord :Inkludering; barn i behov av särskilt stöd; kompetens; likvärdiga förutsättningar; likvärdig utbildning; fenomenografi.;

  Sammanfattning : Föreliggande studie handlar om vilka förutsättningar förskollärare uppfattar sig ha för att möjliggöra en likvärdig utbildning för barn i behov av särskilt stöd. Begreppen inkludering och deltagande är centrala i barnkonventionen som lagstadgas 1/1 2020 således kommer barns juridiska rätt till en likvärdig utbildning att stärkas ytterligare. LÄS MER

 5. 5. Barn med diagnosen autism i förskolan : - En kvalitativ intervjustudie om hur förskollärare och specialpedagoger arbetar med barn med diagnosen autism i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Amanda Cox; Ahlam Omer; [2020]
  Nyckelord :Autism; förskollärare; specialpedagog; kvalitativ intervju; sociokulturellt perspektiv; behaviorism;

  Sammanfattning : Förskolan är en plats där alla barn ska känna sig trygga och sedda. De har rättigheter som ska bli tillgodosedda av förskollärarna och ge möjlighet till utveckling. LÄS MER